Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Теорія та методика дитячо-юнацького спорту: силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою "017 Фізична культура і спорт" на 2023-2024 н.р.(I рівень здобувачів освіти)
(БДПУ, 2023) Некрасов, Григорій Григорович
Сприяти студентам у набутті базових знань про особливості організації і проведення навчально-тренувальних занять підлітків і юнаків на етапі підготовки спортивної підготовки та етапі початкової і поглибленої спортивної спеціалізації.
Документ
Корективний фонетичний курс англійської мови
(2023) Школа, Ірина Вікторівна
Силабус дисципліни "Корективний фонетичний курс англійської мови" містить інформацію про тематику, вимоги до здобувача та ситему оцінювання курсу, метоюякого є формування навичок правильної англійської вимови. Предметом навчальної дисципліни є сучасна англійська мова у її фонетичному аспекті. Основними завданнями вивчення дисципліни «Корективний фонетичний курс англійської мови» є: ознайомлення з системою органів мовлення; систематизація знань про голосні та приголосні звуки англійської мови; ознайомлення з артикуляторними змінами голосних та приголосних звуків у мовному потоці (акомодація, асиміляція, елізія та редукція); узагальнення відомостей про типи складів, правила складоподілу та наголосу; ознайомлення з основними інтонаційними моделями сучасної англійської мови; систематизація знань про фонетичну транскрипцію та принципи графічного зображення інтонації.
Документ
Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з методики навчання англійської мови
(2023) Школа, Ірина Вікторівна; Глазкова, Ірина Яківна
Навчальне видання містить загальні вимоги до підготовки, оформлення, подання і захисту курсових робіт відповідно до навчального плану підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності “014.02 Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови) за спеціалізацією 014.021 Англійська мова і література”. Наведено методичні рекомендації про організацію виконання, зміст, структуру, порядок оформлення основної частини і додатків, правила цитування і посилання на використану літературу, процедуру захисту та критерії оцінювання курсових робіт. Для здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю “014.021 Англійська мова і література” та викладачів закладів вищої освіти.
Документ
Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік (4 курс ДО)
(БДПУ, 2023) Ревуцька, Олена Володимирівна; Самойленко, Інна Олександрівна
Метою викладання навчальної дисципліни «Психолого-педагогічний супровід учасників інклюзивного освітнього процесу» є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення і теоретичних знань про зміст психолого-педагогічного супроводу як комплексної системи заходів з організації інклюзивного процесу та забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до практичної роботи з усіма учасниками інклюзивного освітнього процесу; формування загальнокультурних та професійних компетенцій, необхідних для ефективної професійної діяльності; здійснення особистісно мотиваційної, когнітивної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Предметом даної дисципліни є дослідження теоретичних та практичних аспектів психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (ООП), що здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання. Курс надає комплексні знання, розуміння концепції інклюзивної освіти, її цілей, принципів та основних стратегій, розвиває професійні навички, сприяє практичному оволодінню основними методами та підходами до психолого педагогічного супроводу учасників інклюзивного освітнього процесу.
Документ
Роль освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії
(Перспективи та інновації науки, 2024) Олянич, Валентина Володимирівна; Березан, Валентина Ігорівна; Погребняк, Маргарита Геннадіївна
Дана стаття присвячена дослідженню ролі освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії. Методологічною основою стали методи збирання та порівняння інформації, а також аналізу, синтезу та узагальнення даних із наукових досліджень у галузі освіти. Зауважено, що освіта та підготовка відіграють ключову роль у формуванні цифрової грамотності та сприяють підвищенню рівня цифрової інклюзії в сучасному суспільстві. Забезпечення доступу до актуальних знань та вмінь в галузі технологій не лише розширює можливості особистісного розвитку, але й сприяє створенню більш інклюзивного та технологічно освіченого соціуму. Також зазначається, що термін «цифрова грамотність» визначає здатність людини ефективно працювати в цифровому середовищі. В контексті цього терміну «цифрова» вказує на інформацію, представлену у числовій формі та опрацьовану ЕОМ, а «грамотність» передбачає вміння читати й інтерпретувати мультимедіа, відтворювати дані і зображення за допомогою цифрових сервісів, а також оцінювати і застосовувати нові знання, отримані з цифрового середовища. Окрім того, відмічено, що цифрова інклюзія – це концепція, згідно якої всі члени суспільства повинні мати рівний доступ і можливості до цифрових технологій та ресурсів. Це означає, що всі люди, незалежно від їхнього соціального, економічного, культурного чи географічного становища, повинні мати змогу користуватися інтернетом, комп’ютерами та іншими цифровими технологіями. У висновку підсумовано, що роль освіти та підготовки в розвитку цифрової грамотності та підвищенні рівня цифрової інклюзії є вирішальною для успішного функціонування сучасного суспільства. Освітні програми, що інтегрують цифрову грамотність в навчання, надають здобувачам освіти необхідні навички та розуміння для ефективного використання цифрових технологій. Важливо акцентувати увагу на практичних аспектах, сприяючи розвитку навичок, необхідних для застосування цифрових інструментів у різних сферах життя.