Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Фізика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
(БДПУ, 2023) Бондаренко, Владислав
Мета курсу: формування у здобувачів освіти цілісних уявлень про сучасну фізичну картину світу на основі цілеспрямованого і послідовного засвоєння змісту основ фундаментальних фізичних теорій, зокрема таких елементів знань: наукові факти, фізичні поняття, величини, моделі, принципи, закони; формування умінь практичного застосування набутих знань; розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей, схильності до креативного мислення, формування наукового світогляду та професійних якостей особистості. Предмет курсу: система наукових знань, що складає основу фундаментальних фізичних теорій та сфера їх практичного застосування.
Документ
Охорона праці : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
(БДПУ, 2023) Сичікова, Яна Олександрівна
Мета курсу: формування у майбутніх фахівців здатностей здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у здобувачів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Предмет курсу: вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці.
Документ
Українська мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
(БДПУ, 2023) Юносова, Валентина Олександрівна
Мета та предмет курсу: ­- формування комунікативної компетентності студентів; ­- набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; ­- вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; -сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.
Документ
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
(БДПУ, 2023) Кондратьєва, Олена Михайлівна
Мета та завдання курсу: практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації. У процесі досягнення цієї мети студенти мають оволодіти достатнім рівнем комунікативної компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загального характеру, включаючи навички перекладу, реферування та анотування суспільно-політичних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.
Документ
Історія України : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
(БДПУ, 2023) Антощак, Марина Миколаївна
Мета та предмет курсу: опанувати історичними знаннями, закономірностями історичного розвитку, ознайомленні з новими підходами до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища; актуалізації, систематизації та поглиблення історичних знань здобувачів з історії України. Завдання вивчення дисципліни «Історія України» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення українського суспільства та держави Україна, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій курсу, оволодіння сучасними методами історіографічного аналізу, розуміння тенденцій політичної, соціально-економічної та культурної трансформацій України. Предмет навчальної дисципліни: історичний розвиток українського суспільства та державотворчих процесів в Україні в історичній ретроспективі.