Національно-культурна ідентичність Джозефа Конрада очима перших критиків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена дослідженню питання національної ідентичності прози Джозефа Конрада в перших англомовних критичних рецензіях. Усвідомлення “польськості” художнього світу письменника, який перебував під впливом англійської ментальності, в суспільстві Великої Британії відбулося не одразу, поступово пройшовши еволюцію, починаючись з усвідомлення «чужоземності» (англ. – alien) художнього стилю, вивчення національно-культурної ідентичності Конрада поступово трансформувалось в площину “континентальності” та “слов’янськості” (англ. – Slav, Slavonism) і тільки після цього – “польськості”. Дискусія щодо приналежності до польської культури англійського класика Джозефа Конрада продовжуються й досі, хоча вже у ранніх критичних рецензіях, присвячених творам письменника, розпочалися пошуки національно-культурної ідентичності як підґрунтя його своєрідного поетичного світу у реалізації всіх її складових категорій, – географії, історії, релігії та духовної структури. Актуальність теми визначається науковим інтересом до проблеми мультикультуралізму, що посилився за останнє десятиліття у літературознавчій сфері та водночас недостатністю літературознавчого осмислення національно-культурної ідентичності, крізь призму якої розкривається естетичний, філософський і поетологічний смисл художньої спадщини Джозефа Конрада, крім цього – потребою висвітлення методологічної значущості мультикультурних типологічно-критичних рецепцій у зарубіжному конрадознавстві. Мета статті полягає у розкритті змісту, означенні польської компоненти мультикультурної ідентичності художнього світу англійського класика XX століття, що набуло чинності і вагомості в перших англомовних критичних рецензіях. Теоретико-методологічну основу дослідження складають критичні англомовні рецензії, антропології культури, філософії культури як засад мультикультурності. Вивчення формування поняття національно-ультурної ідентичності ґрунтувалось на досягненнях теоретиків мультикультуралізму. У процесі написання статті були задіяні такі методи дослідження, як мультикультурно-типологічний та культурно-історичний.
Опис
The article is devoted to the study of the issue of national cultural identity of Joseph Conrad’s prose in the first English-language critique reviews. The awareness of the "polishness" of the writer’s artistic world who was influenced by the English mentality in the British society did not happen immediately, gradually passing evolution, beginning with the awareness of "alien" and transforming in the plane of "Сontinentalism" and "Slavonism", and only after that – "polishness". The debate about the Polish culture of Joseph Conrad continues to our day, although in the early critical reviews devoted to his works, the search for national and cultural identity began as the basis of his peculiar poetic world in the realization of all its constituent categories – geography, history, religion and the spiritual structure. The relevance of the topic is determined by the scientific interest in the problem of multiculturalism, which has intensified over the last decade in the literary criticism and at the same time the lack of literary comprehension of national and cultural identity, through which the aesthetic, philosophical and poetic sense of the artistic heritage of Joseph Conrad is revealed, in addition to the need to highlight the methodological significance of multicultural typological-critical receptions in foreign scientific works. The purpose of the paper is to reveal the meaning of the Polish component of the multicultural identity of Joseph Conrad. Theoretical and methodological basis of the study consists of critical English-language reviews, anthropology of culture, philosophy of culture as the basis of multiculturalism. The study of the formation of national-cultural identity notion was based on the achievements of the theorists of multiculturalism. In the process of writing such research methods as multicultural-typological and cultural-historical were used.
Ключові слова
Мультикультурність, національно-культурна ідентичність, польська компонента, художня спадщина, критичні рецензії
Бібліографічний опис
Ткачук О. Національно-культурна ідентичність Джозефа Конрада очима перших критиків / Олена Ткачук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 132–138.
Зібрання