Лінгвістичний аналіз художнього тексту : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік ОПП «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» є надати знання про методи та прийоми лінгвістичного аналізу художнього тексту; виробити у здобувача вищої освіти навички та вміння практично розмежовувати функціональні вияви тих чи інших форм категорій тексту, простежувати напрями внутрішньотекстової актуалізації, встановлювати особливості внутрішньотекстових міжреченнєвих синтаксичних зв’язків і семантико-синтаксичних відношень, з’ясовувати закономірності побудови надфразних єдностей, періодів та окреслювати їх текстотвірний потенціал. Основними завданнями вивчення дисципліни «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» є: 1) актуалізація і конкретизація знань, набутих при вивченні «Лінгвістичного аналізу художнього тексту» шляхом прагматичного опанування прикладного змісту законів і закономірностей лінгвістики тексту; 2) формування базових знань і вмінь, необхідних для свідомого опанування змісту курсу «Лінгвістичний аналіз художнього тексту»; 3) опанування системним світоглядом щодо проблем лінгвоаналізу та творчим мисленням, необхідним для вдосконалення власної лінгвістичної майстерності; 4) підвищення інтересу, намірів, спрямованості і схильностей до лінгвістичного аналізу, які стануть дієвими чинниками професійної адаптації самих магістрантів, як під час навчання у ВНЗ, так і під час подальшої роботи за фахом; 5) формування професійно-педагогічної ерудиції і тезаурусу майбутніх філологів як основи для ефективного включення в науково-дослідницьку діяльність при підвищенні свого освітньо-кваліфікаційного рівня і наукового зростання. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області лінгвістики. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сопіна О. А. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік ОПП «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова». - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 5 с.