Принципи корекції порушень постави в дітей раннього віку із затримкою психомоторного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
В умовах сучасного розвитку суспільства неухильно зростає кількість дітей з відхиленнями в здоров’ї, де порушення нервової системи та опорно-рухового апарату дітей раннього та дошкільного віку займають провідні позиції. Ураховуючи це, корекція рухової сфери цієї категорії дітей є першочерговим завданням, що сприяє перспективі їх подальшої соціалізації. Численні фахівці (П. Лесгафт, К. Ушинський, Є. Покровський, І. Сєчєнов, М. Бернштейн, О. Запорожець, Е. Степаненкова, О. Дубогай, Т. Круцевич; Т. Осадченко, А. Семенов, В. Ткаченко; Л. Шапкова, О. Штеренгерц, Н. Гросс, О. Юречко, С. Бубновський, В. Єпіфанов, В. Євмінов, С. Євсєєв, М. Єфименко, О. Каптєлін, В. Качесов) привертали увагу до розробки основи теорії та методики, від яких залежить ефективність процесу фізичного розвитку, профілактики та корекції рухових порушень дитини. Незважаючи на досить потужний науковий фундамент методології корекції фізичного розвитку та рухової реабілітації дітей і дорослих, ми не знайшли системних розробок цього напряму відносно дітей раннього віку з порушеннями постави. Зрозуміло, що в основу вдосконалення їхньої моторної сфери необхідно покласти вже відомі широкому загалу фахівців універсальні принципи, але при цьому додаткової розробки потребують вельми специфічні принципи саме рухової корекції викривлень хребетного стовбура в дітей перших трьох років життя. Це й обумовлює актуальність нашого дослідження. Мета дослідження полягала у виявленні і/або сформулюванні універсальних та спеціальних принципів корекції порушень постави в дітей раннього віку з затримкою психомоторного розвитку. Узагальнюючи наявні в літературних джерелах дані, а також орієнтуючись на добутий протягом багатьох років практичної діяльності особистий досвід, нами попередньо було сформовано два блоки принципів корекції постави у дітей – універсальні (принцип взаємодії двох систем: субсистеми «Дитина» і мегасистеми «Всесвіт», принцип медичної педагогіки, принцип комплексності та інтегративності, принцип коморбідності ‒ поліморбідності, принцип ранньої адекватної допомоги, принцип диференціації та індивідуалізації, принцип удосконалення життєвих навичок (соціальної адаптації), принцип абілітаційної та корекційно-компенсуючої спрямованості навчання і виховання, принцип театралізації корекційного процесу) і спеціальні (принцип єдності (цілісності) опорно-рухового апарату, філогенетичний принцип розвитку моторної сфери дитини, принцип гіперкорекції, принцип пружинного маятника, принцип «спіралі», принцип тенсегріті).
Опис
In the current development of society, the number of children with disabilities is steadily growing, where disorders of the nervous system and musculoskeletal system of young and preschool children occupy a leading position. Given this, the correction of the motor sphere of this category of children is a priority, which contributes to the prospects of their further socialization. Numerous specialists (P. Lesgaft, K. Ushinsky, E. Pokrovsky, I. Sechenov, M. Bernstein, O. Zaporozhets, E. Stepanenkova, O. Dubogai, T. Krutsevich; T. Osadchenko, A. Semenov, V. Tkachenko L. Shapkova, O. Shterengerts, N. Gross, O. Yurechko, S. Bubnovsky, V. Epifanov, V. Yevminov, S. Yevseyev, M. Yefimenko, O. Kaptelin, V. Kachesov) drew attention to the development of the basis theories and techniques on which the effectiveness of the process of physical development, prevention and correction of motor disorders of the child depends. Despite a fairly strong scientific foundation of the methodology of correction of physical development and motor rehabilitation of children and adults, we have not found systematic developments in this area for young children with posture disorders. It is clear that the basis for improving their motor area must be based on universal principles already known to the general public, but very specific principles of motor correction of spinal curvatures in children of the first three years of life need additional development. This determines the relevance of our study. The aim of the study was to identify universal and special principles for the correction of posture disorders in young children with psychomotor developmental delay. Summarizing the existing data in the literature, as well as focusing on personal experience gained over many years of practical activity, we have previously formed two blocks of principles of posture correction in children – universal (the principle of interaction of two systems: the subsystem "Child" and the megasystem "Universe", the principle of medical pedagogy, the principle of complexity and integrativity, the principle of comorbidity – polymorbidity, principle of early adequate care, principle of differentiation and individualization, principle of improvement of life skills (social adaptation), principle of habilitation and correctional-compensatory orientation of training and education, principle of theatricalization of correctional process) and special (principle of unity of musculoskeletal system, phylogenetic principle of motor sphere development) child, the principle of hypercorrection, the principle of a spring pendulum, the principle of "spiral", the principle of tensegrity).
Ключові слова
Бібліографічний опис
Єфименко М. Принципи корекції порушень постави в дітей раннього віку із затримкою психомоторного розвитку / Микола Єфименко, Володимир Бєсєда // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 159-172.
Зібрання