Формування інклюзивного педагогічного процесу з позиції системного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Поняття цілісності і диференціації педагогічного процесу у наш час еволюціонують. Спочатку ці поняття аналізувались у контексті розмежування функцій вихователя і вчителя. Згодом при трактуванні цих понять йшлося про єдність адміністративної, навчальної та виховної складових навчальної діяльності. У ХХ столітті навчання і виховання аналізувались як відносно самостійні процеси у нових соціально-економічних і політичних умовах. З середини 70-х років ХХ століття вивчення цілісності педагогічного процесу стало відбуватися з точки зору оптимізаційного, діяльнісного, системного, індивідуально-особистісного підходів. У наш час найчастіше цій процес досліджується на основі методології системного підходу. Особливої актуальності проблема цілісності педагогічного процесу в сучасній Україні набуває у зв’язку із впровадженням інклюзивної освіти. В умовах реформування освіти України актуалізується необхідність зміни традиційних уявлень про педагогічний процес, усвідомлення доцільності змін його структури. У статті обґрунтовується необхідність вибору належних диференційованих засобів навчання, які б дозволили зберегти цілісність педагогічного процесу та забезпечити зв’язок між його структурними та функціональними компонентами. Необхідність перегляду змісту елементів педагогічного процесу стає важливою умовою збереження його цілісності як системи та запорукою успішності функціонування. Основна мета статті – обґрунтування методологічних засад побудови сучасної стратегії системного підходу до вивчення та проектування педагогічного процесу в інклюзивних школах. У статті аналізуються елементи педагогічного процесу і окреслюються шляхи збереження цілісності педагогічного процесу. Автором обґрунтована необхідність підготовки суб'єктів освітнього процесу до прийняття стратегічних цілей сучасної освіти, освоєння нових форм організації освітнього процесу в зв'язку з потребою організації діяльності з метою включення дітей з особливими освітніми потребами до освітнього процесу.
Опис
The concept of integrity and differentiation of the pedagogical process in our time are evolving. Initially, these concepts were analyzed in the context of the differentiation of the functions of teacher and teacher. Subsequently, the interpretation of these concepts referred to the unity of administrative, training and educational components of educational activities. In the twentieth century, training and education were analyzed as relatively independent processes in the new socio-economic and political conditions. From the mid-1970s, the study of the integrity of the pedagogical process began to take place in terms of optimization, activity, system, individual and personal approaches. Nowadays, this process is most often investigated on the basis of a systematic methodology. The problem of the integrity of the pedagogical process in modern Ukraine is of particular relevance in connection with the reforming the education and implementation of inclusive education in this state. In the context of reforming the education the need to change the traditional ideas about the pedagogical process, the awareness of the expediency of changing its structure, is actualized. The need to review the content of the elements of the pedagogical process becomes an important condition for preserving its integrity as a system and ensuring the successful functioning of the educational process. The article’s main purpose is substantiating the methodological basis of building a modern strategy of system approach to the study and design of the pedagogical process in inclusive schools. The article substantiates the need to choose for proper teaching tools, which would allow to save the pedagogical process integrity and to provide a link between its structural and functional components. The article analyzes the elements of the pedagogical process and outlines ways to preserve the integrity of the pedagogical process. The author substantiates the necessity to prepare the subjects of the educational process to accept strategic aims of the modern education, to develop new forms of the organization of the educational process due to the need of the organization of activity to include children with the special educational needs into the process of education.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ашиток Н. Формування інклюзивного педагогічного процесу з позиції системного підходу / Надія Ашиток // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 11-20.
Зібрання