Розвиток медіакомпетентності на робочому місці у США та Канаді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті наголошується на важливості виховання медіаграмотної особистості для свідомого використання інформаційного контенту. Актуальність проблеми виховання медіакомпетентності в економічно активного населення обумовлена тим, сучасний працівник повинен вільно володіти цифровими та медіанавичками, які сприяють підвищенню його конкурентноздатності та зростанню продуктивності економіки країни. У дослідженні автор виділяє види професійної діяльності офісних працівників, що потребують цифрові та медіавміння. Проведений аналіз найкращих практик провадження медіаосвітньої діяльності на робочому місці в США і Канаді. Зроблений висновок щодо необхідності організації роботодавцями навчання своїх працівників з метою розвитку цифрової та медіакомпетентності та отримання організаціями засобів власного розвитку, вдосконаленню персоналу та його утримання. Враховуючи те, що навчені цифровим та медіанавичкам працівники принесуть економічну користь своїй компанії, соціальну вигоду громаді та суспільству загалом, в США і Канаді було розроблено довгострокову стратегію щодо покращення цифрової та медіаграмотності різних соціальних та економічних верств населення для підвищення продуктивності та конкурентноздатності майбутніх поколінь. Виявлена основна мета медіаосвітніх програм, що полягає не лише у розвитку базових навичок користування цифровими і медіаресурсами, але й створення власної медіапродукції, а для працівників вищого правлінського рівня – у подальшому розвитку їхньої медіакомпетентності як складової розвитку лідерських якостей. Закцентовано на урядовій підтримці тих компаній, які забезпечують цифрове та медіанавчання працівників на робочому місці шляхом різних податкових пільг. Автор наголошує на популярності таких програм в американському та канадському суспільствах, їх економічній користі для організацій та позитивній соціальній ролі.
Опис
In the article the importance of education of media literate individuals for conscious use of informational content has been stressed. The topicality of media competence development in working population explained by the fact that a modern employee should have digital and media skills which enhance every employee’s competitiveness and economic efficiency of the industry. The author distinguishes types of office workers’ professional activity that require digital and media skills. The analysis of the most efficient practices in the implementation of on-the job education in the USA and Canada has been carried out. The conclusion about the necessity of employees’ media education arranged by employers, means of company further development as well as staff development and retaining has been made. Taking into consideration the future economic profit and social benefits for companies and communities from digitally and media literate employees, the long term strategy of digital and media literacy improvement of different categories of population was worked out aimed at increasing productivity and competitiveness in the USA and Canada. The main aim of educational programs (development of basic skills for the use of digital and media resources, development of media competence for improvement of CEOs’ leadership qualities as well as creation of own media production) has been revealed. It has been stressed that governments support companies providing their workers on-the-job digital and media education by means of different tax benefits. The author draws attention to the popularity of such programs in American and Canadian societies, their economic profit and positive influence on the society.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головченко Г. Розвиток медіакомпетентності на робочому місці у США та Канаді / Глеб Головченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 39–49.
Зібрання