Stage directions and their actualization in adjoining constructions and composite sentences

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Up to now, far too little attention has been paid to the problems of text morphology, identification of means of joining separate sentences and supra-sentence entities to form larger text units and to the study of linguistic units that are their constituent parts. Even less attention is turned by linguists to the examining of extralingual means and their actualization in text units (which are investigated by us on the example of adjoining constructions (ACs) and composite sentences). Few studies in this regard are limited to the analysis of only stage directions within the frameworks of the ACs with coordinating relationship and compound sentences, as well as only in drama works. Thus, the ACs with subordinating relationship and complex sentences as well as texts of the other genres and functional styles are excluded. However, it has long been known that both linguistic and non-linguistic means of communication are interconnected and interdependent. Accordingly, without taking into account the latter, the content of the utterance may be incorrectly decoded by a reader. Thus, it is not enough for a linguist to confine himself to analysing only speech material. One must also take into account physical actions (gestures, facial expressions, etc.), intonations that carry a certain communicative load and in a real text turn into verbal form for their visual perception. It is noted that in the AC there occurs a formal separation and, at the same time, semantic adjoining of parts of one complex utterance. Unlike compound sentences which are not divided into parts by a stage direction, the cases of segmenting of complex sentences are registered (just as it occurs in the ACs). The conclusion was drawn about the universality of separating properties of the interpositively located stage directions in relation to the AC and CSs in terms of form with maintaining the semantic unity of their parts.
Опис
Незважаючи на важливість вирішення одного з актуальних питань сучасної лінгвістики – виявлення засобів поєднання окремих речень та надреченнєвих одиниць у текстові одиниці більшого розміру, – і дотепер недостатньо уваги приділяється проблемам морфології тексту та вивченню мовних одиниць, які є його складовими частинами. Ще менш уваги приділяється лінгвістами дослідженню екстралінгвальних засобів і їхній актуалізації в текстових одиницях (які розглянуто на прикладі приєднувальних конструкцій (ПК) і складних речень). Нечисленні дослідження в цьому плані обмежуються аналізом тільки сценічних ремарок у межах ПК із сурядним зв’язком і у складносурядних реченнях, а також тільки в драматичних текстах, не враховуючи ПК із підрядним зв’язком і складнопідрядні речення, а також тексти інших жанрів і функціональних стилів. Однак давно відомо, що і мовні, і немовні засоби комунікації в процесі говоріння взаємопов'язані та взаємозалежні. Відповідно, без залучення останніх зміст усього висловлювання може бути неправильно декодований читачем. Таким чином, лінгвістові недостатньо обмежитися аналізом тільки мовлення. Слід брати до уваги також і фізичні дії (жести, міміку), інтонації, які несуть певне комунікативне навантаження, і в реальному тексті для візуального сприйняття переходять у словесну форму. Відзначається, що у ПК спостерігається формальне роз'єднання, але одночасно з цим і семантичне приєднання частин одного складного висловлення. На відміну від складносурядних речень, які ремарка не ділить на частини, випадки розчленування складнопідрядних речень зафіксовано (подібно тому як це відбувається у ПК). Зроблено висновок про універсальність членувальних властивостей інтерпозитивно розташованих ремарок по відношенню до ПК і СПР у формальному плані при збереженні семантичної єдності їхніх частин.
Ключові слова
Adjoining construction, base utterance, adjoined part, adjoining conjunction, graphic means, stage direction
Бібліографічний опис
Bohdan V. Stage directions and their actualization in adjoining constructions and composite sentences / Valerii Bohdan // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. ХІХ. – С. 184-191.
Зібрання