З історії фольклору Північного Приазов’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Література у всі часи залишалася суттєвим засобом етнокультурного самовиявлення. У зв'язку з цим, великого значення набуває наукове вивчення особливостей літературного доробку усіх народів, що проживають на території України, зокрема малих етнічних групп населення, для яких проблема збереження культури особливо актуальна. Вивчення творчості грецьких літераторів дозволяє скласти цілісне уявлення про еволюцію етнокультурної самоідентифікації цієї гілки грецької діаспори в Україні давнього часу, а особливо з часу переселення греків з Криму до Приазов'я. В статті розглядаються дві лінгвістичні групи греків Приазов'я, конкретизуються розбіжності в мові двох етнічних груп греків Приазов'я, осмислюються особливості літературного доробку греків-урумів та греків-румеїв, досліджуються історія фольклору та літературна спадщина греків Приазов'я. Історія збирання, публікації та вивчення народної творчості румеїв (переважно пісенної) лише одного разу була об'єктом спеціального дослідження, окремі ж висловлювання на цю тему можна знайти в працях Ф. Хартахая, В. Григоровича, Д. Спірідонова, К. Кіостан. Сьогодні існують окремі праці, які висвітлюють проблеми мови, культури, літератури, історії греків Приазов'я. Але на сьогодні цілісного уявлення про літературну спадщину греків Приазов'я поки не представлено. Більшість праць орієнтована на висвітлення культурологічних, історичних явищ. На жаль, матеріалів про вивчення фольклору урумів значно менше. Стаття конкретизує розбіжності в мові двох етнічних груп, аналізує літературну спадщину греків Приазов’я та визначає значення спадщини у відродженні грецької культури Приазов’я в контексті сучасного літературного процесу України. Введення в науковий обіг дослідження спадщини грецьких поетів та письменників Приазов'я збагатить українське літературознавство новими моментами в осмисленні розмаїтої гілки грецької літературної творчості, єдиної думки про яку та оцінку якої немає досі.
Опис
Literature at all times remained an essential means of ethnocultural self-expression. The study of the creativity of Greek writers makes it possible to formulate a coherent picture of the evolution of the ethnocultural self-identification of this branch of the Greek diaspora in Ukraine in the long run, especially since the migration of the Greeks from Crimea to the Northern Azov. The article examines two linguistic groups of Greeks of Azov region, specifies the differences in the language of the two ethnic groups of Greeks of the Northern Azov, conceptualizes the differences of the literary heritage of the Greek Urums and the Greek Rumeys, explores the history of folklore and literary heritage of the Greeks of the Northern Azov. The history of collecting, publishing and studying the folk art of the Greek Rumeys (mostly singing) was once the subject of a special study, and some statements on this subject can be found in the works of F. Hartahay, V. Grigorovich, D. Spiridonov, K. Kyostan. Today there are separate works that cover issues of language, culture, literature, and the history of the Greeks of the Northern Azov. But today, a holistic view of the literary legacy of the Greeks of the Northern Azov has not been presented yet. Most works focused on the coverage of cultural and historical phenomena. Unfortunately, there is lack of materials on folklore studies of the Greek Urums. The study of the works of the Greek writers allows to make a holistic view for the evolution of ethnic and cultural self-identification of this branch of the Greek Diaspora in Ukraine long time ago, and especially since the resettlement of Greeks from the Crimea to the Northern Azov. The scientific understanding of the literary heritage features all the peoples living in Ukraine, including small ethnic groups of the population for which the problem of preservation of culture is particularly relevant, is of great importance. The research of Greek writers’ heritage enriches the Ukrainian literature with new moments in understanding the diverse branches of Greek literary works, consensus on which and assessment of which do not exist yet. Introducing into the scientific study the research of the heritage of Greek poets and writers of the Northern Azov will enrich Ukrainian literary criticism with new moments in understanding the diverse branch of Greek literary work, a unified idea of which has not been evaluated yet.
Ключові слова
Лінгвістична група, літературна спадщина, розбіжності, фольклор
Бібліографічний опис
Нагай І. З історії фольклору Північного Приазов’я / Ірина Нагай // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 118–126.
Зібрання