Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлено результати теоретичного дослідження організації лабораторних робіт у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі, яке, у свою чергу, дає можливість учням засвоїти українську й англійську мови та повністю реалізуватись у сучасному інтернаціональному світі. Дослідження засноване на системному осмисленні проблеми навчання у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі. У результаті проведеного експерименту нами запропоновані елементи вдосконалення методики організації лабораторних робіт з фізики. Стаття містить фрагмент лабораторної роботи з фізики, запропонованої для реалізації в умовах відкритого білінгвально-орієнтовного освітнього середовища, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів при навчанні фізики. Акцентована увага на компетентнісних і практико-орієнтованих засадах: навчитися мислити творчо, послідовно та представляти ідеї, вміти працювати в команді та встановлювати пріоритети, планувати конкретні результати та нести персональну відповідальність за їх реалізацію, ефективно використовувати знання в реальному житті, брати інформацію з різних ресурсів, зокрема іншомовних. В умовах цього освітнього середовища може відбуватися пояснення нового матеріалу, проведення фізичного семінару та надання учням доступу до українських та іноземних (англійських) віртуальних лабораторій. Двомовна освіта визнана необхідною складовою сучасної системи освіти, яка є потужним інструментом підготовки майбутніх фахівців у будь-якій галузі, починаючи зі шкільних років. Її реалізація сприяє зростанню самосвідомості, розширенню світогляду учнів. Проведене дослідження та використані методи показують, що в умовах відкритого білінгвально-орієнтованого освітнього середовища здійснюється підготовка учнів до майбутньої професії.
Опис
The results of theoretical research and organization of laboratory work in an open bilingual-oriented educational environment, which in turn enables students to learn different languages and to be fully realized in the modern international world, are covered in the article. The study itself is based on a systematic understanding of the problem of learning in an open bilingual-oriented educational environment. As a result of our research, we have proposed elements of improving the methods of organization of laboratory works in physics. The article contains a fragment of laboratory work on physics proposed for implementation in an open bilingual-oriented educational environment. This environment makes it possible to activate the cognitive activity of students in teaching physics. Emphasis is placed on the need for students to work today to succeed in their future professional activities: to learn to think creatively, consistently and present ideas, to be able to work in a team and to set priorities, to plan concrete results and to be personally responsible for their implementation, to use effectively knowledge in real life, take information from various resources, including foreign languages. In the context of this educational environment, new material may be explained, a physical seminar will be held, and students will be given access to Ukrainian and foreign (English) virtual laboratories. Bilingual education is recognized as a necessary component of the modern education system, which is a powerful tool for training future professionals in any field, starting with the school years. Its implementation contributes to the growth of self-awareness, expansion of students' outlook. The research conducted and the methods used show that, in an open bilingual-oriented educational environment, students are prepared for the future profession.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вергун І. Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі / Ігор Вергун // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 30–38.
Зібрання