Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається проблема емоційної компетентності, яка допомагає вчителю встановлювати партнерські стосунки з учнями, їхніми батьками, колегами, володіти технологіями впливу на інших, організовувати освітнє середовище, освітній процес на емоційній основі, що важливо в умовах реалізації концепції Нової української школи. Емоційна компетентність майбутніх учителів початкової школи розуміється як сукупність поглядів, цінностей, набутих знань, сформованих вмінь та навичок в емоційній сфері, їх розуміння, вираження, регулювання та дозволяє успішно організовувати освітній процес на емоційній основі, засадах емпатії, поваги, співпраці з школярами, їх батьками, колегами, реалізовувати себе в особистісній і професійній діяльності. Метою статті є вивчення та теоретичне обґрунтування критеріїв, рівнів і показників сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Для вирішення проблеми застосовувалися методи аналізу психолого-педагогічної літератури, систематизації та узагальнення теоретичного матеріалу, вивчення досвіду. На основі змістових і структурних компонентів зазначеного феномену розроблено когнітивний (сукупність знань про емоції, почуття, емоційні стани, способи їх вираження, причини виникнення, вікові особливості емоційної сфери молодших школярів), ціннісний (сукупність мотивів та цінностей гуманного спілкування, взаємодії, досягнення успіху) і діяльнісний (сукупність умінь та навичок адекватно сприймати емоції учнів, розуміти їх почуття і власний емоційний стан, виражати власні емоції, керувати ними) критерії, наведено відповідні показники сформованості емоційної компетентності майбутніх педагогів. Враховуючи ступневий характер оволодіння компетентністю, визначено низький, середній і високий рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкових класів, описано їх характеристики. Сукупність професійних цінностей, мотивів, знань, вмінь, що належать до визначених критеріїв і показників емоційної компетентності майбутніх фахівців є важливою для здійснення професійної діяльності.
Опис
The article considers the development of emotional competence of prospective elementary school teachers, which is understood as a set of views, values, acquired knowledge, skills in the emotional sphere, their understanding, expression, regulation and allows you to successfully organize the educational process on an emotional basis, empathy, respect, cooperation with schoolchildren, their parents, colleagues, to realize themselves in personal and professional activities. The purpose of the article is to study and theoretically substantiate the criteria, levels and indicators of the formation of emotional competence of future primary school teachers. To solve the problem, methods of analysis of psychological and pedagogical literature, systematization and generalization of theoretical material, study of experience were used. On the basis of structural components of the specified phenomenon cognitive, value, activity criteria are developed. Cognitive criterion is characterized by the presence and completeness of knowledge about emotions, feelings, emotional states, ways of their expression, causes, age features of the emotional sphere of primary schoolchildren, awareness of technologies influencing the emotional state of schoolchildren, ways to manage their emotions. The value criterion includes recognition of the value of emotions in professional and personal spheres, acceptance of own emotional experiences and feelings of schoolchildren, their parents, colleagues, humanistic attitude to communication, interaction with participants of educational process, need to be emotionally competent teacher, motivation to succeed in pedagogical activity. The activity criterion includes a set of skills and abilities of the student to adequately perceive schoolchildren' emotions, understand their feelings and their own emotional state, express their own emotions, manage them, establish productive communication, organize interaction with schoolchildren, their parents, colleagues, make a constructive impact on participants' emotional state, educational process, motivate, stimulate them, prevent conflicts, apply constructive strategies to resolve them. Given the degree nature of the acquisition of competence, the low, medium and high level of formation of emotional competence of prospective primary school teachers is determined, their characteristics are described.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сухопара І. Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи / Ірина Сухопара // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 357–366.
Зібрання