Формування хронологічної компетентності учнів на уроках під час вивчення історії України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена є дослідженню компетентнісно-орієнтованих методик навчання історії в школі та розроблення методичних рекомендацій для вивчення на уроках історії хронології як засобу формування хронологічної компетентності. Для розв’язання окреслених проблем було застосовано методи аналізу та узагальнення історико-педагогічної літератури, нормативних документів, структурно-логічний аналіз. На основі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів встановлено, що сучасне навчання в школі базується на компетентнісно-орієнтованій парадигмі, де головну роль відіграють компетентності, що формуються в освітньому процесі. Серед найважливіших предметних компетентностей виділено хронологічну, яка допомагає школярам зорієнтуватись у часовому просторі. Показано, що мета предметної компетентності полягає у формуванні умінь та навичок, які б допомагали вирішувати проблеми, аналізувати та діяти відповідно до здібностей учня, задовольняючи свої соціальні потреби. Маючи добре розвинені предметні компетентності, школярі із упевненістю можуть застосовувати їх у навчальній діяльності та повсякденному житті. Показано, що навчання хронологічної компетентності повинно відбуватись поступово, за допомогою різноманітних методів роботи, починаючи від найпростішого і закінчуючи складними завданнями. Для ефективної роботи вчителя з учнями в сфері формування компетентностей на уроках історії було встановлено пріоритетні завдання для кожного класу. На основі проведених досліджень було виділено стадії формування хронологічної компентності. Запропонували ряд вправ, які доцільно використовувати для успішної реалізації мети. Представлені в статті вправи та педагогічні прийоми добре сприятимуть формуванню хронологічної компетентності на уроках історії, допомагатимуть дітям розуміти, логічно розставляти події та явища в історії, встановлювати причинно-наслідковий ланцюг. А це значить, що учень вивчить не конкретну дату, а буде розуміти, що відбувалося в цей час. Остаточно процес формування хронологічної компетентності учнів на уроках історії до сьогодні повністю не досліджено, тому в подальшому можливий більш глибокий аналіз проблеми.
Опис
The article is dedicated to research competencyoriented methods of teaching history at school and development of methodological recommendations for study the chronology at history lessons as a form of formation chronological competence. To solve outline problems there were applied methods of analysis and generalization historical and pedagogical literature, regulatory documents, structural and logical analysis. Based on the study of theoretical and practical aspects – modern education at school is based on the competency – oriented training, where the main role are the competences which form in the process of learning. Among the most important subject competences there is chronological, which helps pupils to navigate in the time space. The aim of subject competence depends on skills formation, that would help to solve problems, analyze and act according to pupils’ skills satisfying their social needs. Having well-developed subject competence, pupils can apply them in educational activities and in everyday life. Learning chronological competence should happen gradually using different working methods starting from the simplest and finishing with difficult tasks. For the effective teacher’s work with students at the history lessons, there were installed priority tasks for each age category. On the basis of the conducted researches there were formed stages of molding chronological competences. There were exercises that appropriate their using for successful completion of the object. The presented exercises in this article will contribute to the formation of chronological competency at the history lessons. These exercises will help pupils to understand and logically distribute events in history, establish a cause and effect chain. This means, that pupils won’t study a specific date, but they’ll be able to understand what was happening at that time. Finally, the formation process of chronological student’s competence at the history lessons are not fully explored. So, further, we look forward to a deeper analysis of the problem.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шолойко Т. Формування хронологічної компетентності учнів на уроках під час вивчення історії України / Тетяна Шолойко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 185–193.
Зібрання