Становлення британської системи професійного розвитку фахівців дошкільної освіти у системі неперервної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Показана історія розвитку освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, що в другій половині XX – на початку XXI століття містить конструктивний початок, який зумовив становлення і поступовий розвиток та визначив шляхи в системі професійного розвитку вчителів дошкільної освіти. Мета статті – схарактеризувати різні аспекти проблеми професійного розвитку фахівців дошкільної освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в системі неперервної освіти. У 80-90-ті роки ХХ ст. відбулися значні зміни в організації професійного розвитку вчителів дошкільної освіти, зокрема створювалися різні форми такої діяльності. Основними організаторами професійного розвитку були: місцеві органи влади, заклади дошкільної освіти, університети, в яких організовувались спеціальні курси; різні консультативні комітети типу кванго (quango) – неурядові організації, які створені й фінансуються урядом (отже, підзвітні йому), але формально незалежні у своїй діяльності. На початку ХХІ століття почалася нова хвиля професійного розвитку фахівців дошкільної освіти, адже ним займаються на всіх рівнях: національному, регіональному, місцевому, зокрема запроваджено посаду Міністра у справах шкільної реформи; оновлено стандарти в освіті. Особливу роль у підвищенні рівня професійного розвитку відіграє британська асоціація дошкільної освіти, яка розробила різні курси, програми, сформулювала конкретні цілі в системі професійного розвитку фахівців дошкільної освіти; підвищується рівень знань, умінь, навичок, їх оновлення у процесі професійного розвитку; до основних постачальників професійного розвитку фахівців дошкільної освіти, крім місцевих органів влади, самих навчальних закладів, належать чартерні ЗВО, університети, створюються і поширюються різні моделі, які пропонують низку курсів, програм для неперервного професійного розвитку фахівців дошкільної освіти; використовуються різноманітні форми і методи навчання, які сприяють підвищенню кваліфікації вчителя-дошкільника.
Опис
The history of educational development in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is shown, which in the second half of XX – the beginning of the XXI century contains a constructive beginning, which led to the formation and gradual development and defined the ways in the system of professional development of teachers of preschool education. The purpose of the article is to characterize the various aspects of the problem of becoming a British system of professional development of preschool education professionals in the system of continuous education. In the 80-90s of the twentieth century there were significant changes in the organization of professional development of preschool teachers: different forms of their professional development were created. The main providers of professional development were: local authorities, the pre-school educational institutions, universities where special courses were organized; various quango advisory committees are set up, non-governmental organizations created and funded by the government (hence, accountable to it) but formally independent in their activities. At the beginning of the 21st century, a new wave of professional development of preschool education professionals began, as they are engaged at all levels: national, regional, local, in particular: the Minister of School Reform was introduced; education standards have been raised. The British Association of Preschool Education plays a special role in raising the level of professional development, which has developed various courses, programs, formulated specific goals in the system of professional development of specialists in pre-school education; increasing the level of knowledge, skills, and specialists acquire new knowledge, skills, skills and apply them in the process of professional development; The main providers of professional development of preschool education professionals, in addition to the local authorities, the educational institutions themselves, universities, and create and distribute various models that offer a range of courses, programs for continuous professional development of preschool education professionals; Various forms and teaching methods are used to enhance the pre-school teacher's skills.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Марусинець М. Становлення британської системи професійного розвитку фахівців дошкільної освіти у системі неперервної освіти / Мар’яна Марусинець, Вікторія Іванова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип.1. – С. 349-358.
Зібрання