Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття базується на одночасових знакових збігах 2014 р. : 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, і днем його пам’яті. Окрім того, Україна вступила у нав’язану їй фазу війни. Проблема, порушена автором у попередній частині, є продовженням літературознавчих досліджень, і сьогодні постає особливо актуально, оскільки на кону – не лише збереження української нації, її історії, яка на жаль, за певними лекалами, здатна повторюватися, а й самої України як держави. На паралелях творчості класика світової літератури Е. Хемінгуея, який не витримав іспитів життя, пустивши в себе кулю, українці хоробро протистоять ворогові. Жертовність українців під час Майдану, війни на Сході України, щоденний подвиг є ніби протиставленням легкодухості, виявом шаленого спротиву дійсності– «я не здамся без бою». Робиться спроба дослідити, що ж все-таки означає тренд «нова література»? Можливо, це просто атипове явище на літературному фронті персональної творчої біографії, спричинене трагічною екстремою 2014 р.? Література Майдану переросла в воєнну літературу, присвячену подіям війни на Сході України. Вчорашні майданівці, сьогоднішні добровольці стали боронити від ворожої навали рідну землю. Подвиг героїв, чия зірка спалахнула заради України, свідчить про незламну волю пересічного українця визволитися з пут рабства, ціною власного життя виборюючи свободу. І феномен подвигу триває. Автор висуває ряд невідкладних завдань, які необхідно втілювати. Програючи ворогові інформаційну війну, ми мусимо виграти цей бій. Постає нагальна проблема – створити унікальні портрети українців, в абсолютності їх багатограння – у побуті, мові, інтерв’ю, споминах, епістолярії тощо – в нашому житті, в минулих століттях, показати жіночий феномен, різноманітні інородні впливи – представити унікальну колекцію збірного портрета українця в літературній біографіці. Наша мета – не кількісно це зробити, а знайти те суттєве, що відрізняє українця, і, навпаки, що є схожого. Ми мусимо бути ближчими до світу, відкритими в спілкуванні, більше розказувати про семе самих, про війну –правдиво, чесно, відверто. Зліквідовувати білі плями яких би то не було замовчувань – за допомогою масмедіа, кінострічок, класичної літератури, публіцистики, живопису, театральних вистав тощо.
Опис
The article is based on one-time symbolic coincidences of 2014: the 200th anniversary of the birth of the Great Kobzar, and the day of his memory. In addition, Ukraine has entered the phase of war imposed on it. The problem raised by the author in the previous part is a continuation of literary research, and today it is especially relevant, since on the horizon – not only the preservation of the Ukrainian nation, its history, which, unfortunately, according to certain patterns, can repeat itself, but also Ukraine itself as a state. On the parallels of creativity, the classic of world literature, E. Hemingway, who could not stand the exams of life, letting himself in a bullet, Ukrainians bravely resist the enemy. The viciousness of Ukrainians during the Maidan, the war in the East of Ukraine, the daily feat of action is as if the opposition to easy courage, a manifestation of the fierce resistance of reality-"I will not give up without a fight." An attempt is made to investigate what does the "new literature" mean? Perhaps it's just an atypical phenomenon on the literary front of a personal creative biography caused by the tragic extreme of 2014? Literature Maidan has grown into military literature devoted to the events of the war in the East of Ukraine. Yesterday's Maydanivtsi, today's volunteers began to defend their native land from hostile attacks. The feat of heroes, whose star broke out for Ukraine, testifies to the indisputable will of ordinary Ukrainians to escape from the bondage of slavery, at the cost of their own lives, fighting for freedom. And the phenomenon of the feat continues. The author presents a number of urgent tasks that need to be implemented. Losing the enemy information warfare, we have to win this fight. There is an urgent problem – to create unique portraits of Ukrainians, in their absolute multiplicity – in life, language, interviews, memoirs, epistolars, etc. – in our lives, in past centuries, to show the female phenomenon, various foreign influences – to present a unique collection of Ukrainian national portraiture in the literary biography. Our goal is not to quantitatively do this, but to find the essential difference between a Ukrainian and, conversely, something similar. We should be closer to the world, open to communication, to tell more about the seven themselves, about the war-true, honest, frankly. To eliminate white spots of whatever kind of silence – with mass media, movies, classical literature, journalism, painting, theatrical performances, etc.
Ключові слова
Е. Хемінгуей, особистість, особа, ментальність, поезія, література
Бібліографічний опис
Рева Л. Втрачене / невтрачене покоління : Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна / Лариса Рева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. XVІІІ. – С. 49-64.
Зібрання