Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається проблема підготовки майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи. Розкриваються поняття «сімейні цінності», що стосуються структури, функції, ролі, поглядів та ідеалів сім’ї, які є цінностями-нормами, що виступають орієнтаційною основою й одночасно критерієм оцінювання дійсності та вибору відповідного вчинку і дії людини; «професійна готовність до педагогічної діяльності», «готовність до педагогічного процесу», «формування сімейних цінностей в учнів початкової школи» (цілісне утворення, що становить системну властивість всієї особистості дитини, характеризує її здатність зберігати і оптимально відтворювати, розвиватися, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, вирішувати складні життєві проблеми, а й допомагати в цьому всім членам родини), компоненти в структурі поняття «готовність майбутніх учителів початкової школи до формування сімейних цінностей в учнів»: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-діяльнісний компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи, рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до означеної діяльності (високий, середній, низький). Визначені оптимальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування сімейних цінностей в учнів молодшого шкільного віку: вивчення освітніх компонентів, проходження педагогічних практик, засвоєння дисциплін за вибором студентів «Формування сімейних цінностей у молодших школярів», що познайомить студентів із психолого-педагогічними проблемами, які виникають у процесі формування сімейних цінностей молодших школярів.
Опис
The problem of preparation of future teachers is forming of the family values for the students of the elementary school is exposed in the article. Concepts of family values that concern a structure, function, role, looks and ideals of family are values that come forward as orientation basis and simultaneously by the criterion of evaluation of reality and choice of corresponding act, action of human), "professional readiness to pedagogical activity", "readiness to the pedagogical process", "forming of domestic values for the students of elementary school" (integral education that presents system property of all personality of child characteristics, the ability to keep and optimally recreate, to develop themselves not only, the life, operate successfully in different vital situations, settle vital issues but also help all family members), component in the structure of concept "readiness future teacher of elementary school to forming family values for student": cognitive, emotionally valueable, the students of initial school have components of the attitude, criteria and indexes of readiness of future teachers to forming of the family values, levels of readiness of future teachers of elementary school to the marked activity (high, middle, subzero). The optimal pedagogical terms of preparation of future teachers of elementary school are certain to forming of domestic values for the students of midchildhood: organizational methodical preparation of students on education issues is the studying of pedagogical disciplines, passing of pedagogical during studies and certain preparation of students to forming of domestic values of the students of elementary school, educational course after the choice of students of "forming of family values for junior schoolchildren" that represents a student with psychological pedagogical problem that arise up in the process of forming junior schoolchildren family values.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Голуб О. Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи / Олена Голуб, Анжеліка Лесик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 279–288.
Зібрання