Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета статті полягає в аналізі інтерактивних методів, з’ясуванні їх актуальності, сутності, виявленні педагогічної доцільності для фахової підготовки майбутніх учителів біології в педагогічному закладі вищої освіти. Процедура дослідження передбачала використання таких методів, як спостереження за діяльністю студентів під час навчальних занять, на яких впроваджувалися інтерактивні методи і прийоми; порівняння інтерактивних стратегій навчання з метою виявлення їх методичної значущості; узагальнення результатів спостереження та їх педагогічний аналіз. Проаналізовано різні погляди науковців щодо реалізації інтерактивного навчання, стратегій його здійснення, результатів формування критичного мислення особистості майбутнього вчителя. Узагальнено результати попередніх досліджень щодо зазначеної автором проблеми. Обґрунтовано доцільність і ефективність використання таких інтерактивних методів навчання. Доведено, що інтерактивні методи навчання сприяють формуванню готовності майбутніх учителів біології до інноваційної педагогічної діяльності, а саме: упровадження інтерактивного навчання в закладах загальної середньої освіти, під яким розуміємо навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Зазначено, що формуванню критичного мислення майбутніх учителів біології, розвитку їх творчого науково-методичного потенціалу сприяє упровадження дослідницького методу. Навчальне дослідження розглядається як процес конструювання здобувачами освіти знань шляхом формулювання власних запитань та пошуку відповідей на них. Наголошено на важливості впровадження педагогічної рефлексії, яка може бути реалізована в індивідуальній, парній, груповій і колективній формі; дає можливість здійснювати самоаналіз власних професійних досягнень за результатами діяльності. Пропонується методика реалізації стратегій інтерактивного контекстного навчання під час навчальних занять, проходження педагогічної, навчально-польової практики, позааудиторних заходів.
Опис
The article deals with analysing interactive methods, determining their relevance, essence, pedagogical expediency for professional training of future biology teachers at a pedagogical establishment of higher education. The following research methods were used: watching students’ activities during classes with interactive methods; comparing interactive teaching strategies aimed at examining the methodical value; generalizing supervision results and pedagogical analysis. The different opinions of researchers are analysed in terms of realizing interactive studies, strategies, results of forming critical thinking of a future teacher personality. The results of previous researches are generalized in relation to the problem under study. Expediency and efficiency of using such interactive teaching methods are proved. The research proves that interactive teaching methods assist forming readiness of future biology teachers to innovative pedagogical activity, namely introducing interactive studies at secondary education establishments (the author considers studies that take place on condition of permanent, active cooperation of all participants). It is noted that introducing research method promotes critical thinking of future biology teachers, developing creative scientifical-methodical potential. Educational research is examined as a knowledge construction process of students by asking own questions and searching answers. The importance of introducing pedagogical reflection is stressed. It can be realized in individual, pair, group and collective work form, allowing self-examination of own professional achievements of activity results. Methodology of fulfilling interactive strategies of context studies is offered during classes, practical training, educational-field practice, extra-curricular classes.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Упатова І. Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології / Ірина Упатова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 409–417.
Зібрання