Certain Peculiarities of the Juridical Translation

dc.contributor.authorKhalabuzar, Oxanaen
dc.date.accessioned2023-10-18T10:17:25Z
dc.date.available2023-10-18T10:17:25Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionСоціально-політична роль перекладу / інтерпретації, ймовірно, найбільш відчутно відчувалася в 20-х – 21-му століттях, коли вона забезпечувала поширення політичних (доктринальних) ідей, соціальних, юридичних та політичних знань у різних галузях науки. Взаємодія різних країн висуває нові вимоги, які зумовлені необхідністю професійної підготовки майбутніх фахівців-перекладачів. Головною метою правової комунікації є визначення умов, які обов'язкові для виконання обома сторонами. Найбільш загальна функція стилю юридичних документів зумовлює певні його особливості. Найбільш помітними з усіх синтаксичних ознак є композиційні закономірності варіантів юридичної документації. Загальний код юридичного перекладу потрапляє в систему субкодів, кожна з яких характеризується власною термінологічною номенклатурою, власною композиційною формою, власною різноманітністю синтаксичних домовленостей. Але інтегруючі риси всіх цих підкодів, що випливають із загальної мети угоди між сторонами, залишаються такими: 1. умовність вираження; 2. відсутність будь-якої емоційності; 3. закодований характер мови; символи і 4. загальний синтаксичний режим комбінування декількох висловлювань в одне речення. Найбільш вражаючою особливістю є спеціальна система юридичних кліше, термінів і сукупності юридичних виразів. Перекладачу дозволяється вдаватися до опису або інтерпретації, лише у випадку, якщо «прямий переклад» неможливий. Подібність у структурі зберігається щодо найменших сегментів вихідного документа (мови учасника процесу).uk
dc.description.abstractThe social and political role of translation/interpretation has probably been most strongly felt in the 20th -21stcenturies when it provided the dissemination of political (doctrinal) ideas, of social, juridical and political knowledge in various fields of sciences.Within new conditions which take place in modern society we have to consider transformational processes in juridical systems. Interaction of different countries states new demands which are resulted in necessity of professional training of future specialists-translators. The main aim of legal communication is to state the conditions binding two parties in an undertaking. The most general function of the style of juridical documents predetermines certain peculiarities of the style. The most noticeable of all syntactical features are the compositional patterns of the variants of juridical documentation. The over-all code of the juridical translation falls into a system of subcodes, each characterized by its own terminological nomenclature, its own compositional form, its own variety of syntactical arrangements. But the integrating features of all these sub-codes emanating from the general aim of agreement between parties, remain the following: 1. conventionality of expression; 2. absence of any emotiveness; 3. the encoded character of language; symbols and 4. a general syntactical mode of combining several pronouncements into one sentence. The most striking feature is a special system of juridical cliches, terms and set of legal expressions. The translator is allowed to resort to a description or interpretation, only in case “direct translation” is impossible. Similarity in structure is preserved in respect to the smallest segments of the original document (speech of the process’s participant).en
dc.identifier.citationKhalabuzar O. Certain Peculiarities of the Juridical Translation / Oxana Khalabuzar // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 196–200.uk
dc.identifier.issn2412-933Х
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1563
dc.language.isoenen
dc.publisherБердянський державний педагогічний університетuk
dc.relation.ispartofseriesФілологічні науки; 18uk
dc.subjectTranslation, law communication, compositional patterns of variants of legal documentationen
dc.titleCertain Peculiarities of the Juridical Translationen
dc.title.alternativeОсобливості юридичного перекладуuk
dc.typeArticleen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Khalabuzar-Certain-Peculiarities-of-the-Juridical-Translation.pdf
Розмір:
583.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання