Дослідження ефективності підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Представлено результати експериментального дослідження шляхів підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. Розроблено модель підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. Важливим аспектом підвищення рівня підготовки майбутніх учителів-логопедів та розвитку їх професійної компетенції є формування готовності до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища. Визначено психолого-педагогічні умови реалізації моделі: оволодіння дидактичними основами формування зазначеного середовища, вивчення перспективного досвіду навчання дітей в умовах розвивального активно-ігрового середовища, оволодіння професійно-орієнтованим дидактичним інструментарієм та забезпеченням продуктивного ігрового навчання; створення картотеки досвіду організації розвивального ігрового простору; устаткування інформаційної бази для провадження та презентації перспективних напрацювань, урізноманітнення дидактичних ігрових форм роботи. Експериментальна перевірка ефективності запропонованої моделі виявила позитивну динаміку процесу підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища, що підтвердили кількісні показники. Встановлено, що формування готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища є важливим фактором підвищення рівня якості освіченості студентів та розвитку їх професійної компетенції. Це створює можливості оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів в реаліях сьогодення.
Опис
The authors presented the results of an experimental study of ways to prepare future speech therapists to work in the conditions of a developmentally active game environment.We have developed a model for preparing future speech therapists to work in an active play environment. The authors have determined the psychological and pedagogical conditions for its realization: mastering the didactic bases of forming the specified environment, studying perspective experience of teaching children in the conditions of developing active-play environment, mastering professionally-oriented didactic tools and providing productive game learning; creation of a file of experience of organization of developmental playing space; equipment of information base for conducting and presentation of perspective works, diversification of didactic game forms of work. Experimental verification of the effectiveness of the proposed model revealed the positive dynamics of the process of training future speech therapists to work in the conditions of a developing active-gaming environment, which confirmed the quantitative indicators. It is established that the formation of the readiness of future speech therapists to work in the context of a developmentally active game environment is an important factor in improving the quality of students' education and the development of their professional competence. This creates opportunities for optimizing the professional training of future speech therapists in the realities of today.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Савінова Н. Дослідження ефективності підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах розвивального активно-ігрового середовища / Наталія Савінова, Марія Берегова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 339–349.
Зібрання