Концепт “природа” в структурі художнього світу ліричної прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розгляду особливостей концептосфери метажанру ліричної прози. Увага акцентується на лексичній реалізації концепту “природа” та його ролі в художньому світі ліричної прози. Зазначено, що концепт “природа” має декілька лексичних експлікантів, серед яких найпоширенішими є “сонце”, “гори”, “хмари” та пов’язані з ними. На матеріалі ліричної прози, представленої творами “Гіперіон або Відлюдник у Греції” Ф. Гельдерліна, “Подорож на Гарц” Г. Гейне, “Вертеп” А. Любченка, “Таємниця” Ю. Андруховича, “Поза межами болю” О. Турянського, а також “Intermezzo” М. Коцюбинського, досліджено специфіку функціонування концепту “природа”, а також доведено його вплив на формування ліричного сюжету метажанру.
Опис
The article deals with the features of conceptsphere of lyric prose. The attention is accented on lexical realisation of the concept “nature” and its role in the art world of lyric prose. It is specified, that concept “nature” has several lexical explicants among which “sun” is the most widespread. Also “mountains”, “clouds” and connected with them are popular. On a material of the lyric prose presented by such literary works as “The Hyperion or The Eremite in Greece” by Friedrich Gelderlin, “Travel across Harz” by G. Gejne, A. Ljubchenko’s “Puppet show booth”, “Secret” by Y. Andruhovich, “Behind pain borders” by O. Turjanskiy, and also “Іntermezzo” by M. Kotsjubinsky, is investigated specificity of functioning concept “nature”, and also its influence on formation of a lyrical plot of a metagenre is proved.
Ключові слова
Лірична проза, концепт, концептосфера, метажанр
Бібліографічний опис
Табакова Г. Концепт “природа” в структурі художнього світу ліричної прози / Ганна Табакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 45–55.
Зібрання