“То звідки ж ця музика, Господи?”: філософія і поетика музичних образів у ліриці В. Герасим’юка, І. Малковича, І. Римарука

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізуються філософсько-художні аспекти музичних образів у творчості представників поетичного покоління 1980-х років Василя Герасим’юка, Івана Малковича, Ігоря Римарука. Теоретико-методологічною основою дослідження обрано концепції праць Т. С. Еліота та О. Махова, які розглядали принципи взаємодії словесного та музичного мистецтва. У кожного з вісімдесяти поетів музичні образи та алюзії набули оригінального художнього вираження, тісно пов’язаного з різними сферами культури – театром, міфом, поезією. У художньому вираженні світу музики поетів поєднують такі риси стилю: філософічність, метафоричність, складний підтекст, асоціації. Формальна формула «поезія – це музика душі» у їхніх творах послідовно утверджується в естетичній площині. Музичні образи І.Малковича вирізняються зв'язком із поетикою абсурдного театру, естетикою фольклору, театральним мисленням. У ліриці В. Герасим’юка музичні образи тісно пов’язані з міфопоетикою та метафоричним мисленням. У творах І. Римарука у вираженні музичних образів спостерігається асоціативність, герметичність та апокрифічність. Поети репрезентують стильовий напрям української поезії другої половини ХХ століття – естетизм. Основні вірші авторів розібрано з музичними образами.
Опис
The article analyses the philosophical and artistic aspects of musical images in the works of the representatives of the 1980’s poetic generation Vasily Gerasymyuk, Ivan Malkovich, Igor Rymaruk. As the theoretical and methodological basis of the study the concepts of the works of T.S Eliot and O. Makhov have been selected, who considered the principles of interaction between verbal and musical art. By each of the eighty-poets, musical images and allusion have acquired the original artistic expression, closely associated with various spheres of culture – theater, myth, and poetry. In the artistic expression of the world of music the poets are combined due to these features of style: philosophity, metaphority, complex subtext, and associations. The formala “poetry is the music of the soul” has been consistently established on an aesthetic plane in their works. The musical images of I. Malkovich are distinguished by their connection with the poetics of the absurd theatre, the aesthetics of the folk cave, and theatrical thinkin. In the lyrics of V. Gerasymyuk, the musical images are closely connected with mythopoetics and metaphorical thinking. In I. Rymaruk’s works the associative, hermetic and apocryphal plan has been observed in the expression of musical images. The poets represent the stylistic direction of Ukrainian poetry in the second half of the twentieth century – aestheticism. The main poems of the authors have been analyzed with musical images.
Ключові слова
лірика, філософія музики, музичні образи, алюзії, Lyrics, image, philosophy of music, “music of the soul”, metaphor, sociation, mythopoetics, theater of the absurd, aestheticism
Бібліографічний опис
Анісімова Н. “То звідки ж ця музика, Господи?”: філософія і поетика музичних образів у ліриці В. Герасим’юка, І. Малковича, І. Римарука / Ніна Анісімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 181–191.
Зібрання