Образ моря в українській поезії та її англомовних перекладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються особливості відтворення образу моря в англомовних перекладах української поезії. На основі зіставного аналізу паралельних текстів виявлено мовностилістичні форми зображення образу моря, його значення і функції, висвітлено застосовані перекладацькі прийоми для відтворення мариністичних образів, визначено перекладацькі трансформації. Літературознавчий підхід застосовано з метою обґрунтування художніх виражальних і зображальних засобів у структурі образу та їхнього відображення в поетичному перекладі, особливостей передачі авторської поетичної манери. Культурологічний підхід до проблеми відтворення образу моря в поетичному перекладі дозволяє з’ясувати роль моря як символу країни і зіставити його цінність в полі досвіду вихідної і цільової культур, пояснити особливості його образного втілення в поетичному перекладі, а також обґрунтувати співвідношення етнокультурної реалії і символу. Запропонована тема є мало дослідженою в поетичному перекладі, а тому має певну новизну. Образ моря в першотворах і їх перекладах має універсальні та етнокультурні риси. Етнокультурна особливість образу моря полягає в його здатності бути символом батьківщини, держави і її кордонів, місцем історичних подій. При відтворенні етнокультурної специфіки образ моря зазнає екзотизації через втрату ціннісних складників, звуження асоціативного поля, зниження рівня сприйняття. Універсальні естетичні особливості мариністичних образів включають образи античної міфології і світової літератури, властивість бути фоном ліричного переживання, місцем подій і драм, вживатися у формі порівняння, епітета, метафори як на мікрообразному, так і на макрообразному рівні. Найуживанішими перекладацькими засобами є калькування, перифразування, тлумачення з контексту, стилістична аналогія. Трансформації включають часткове зниження емотивної експресії і стирання етнокультурної специфіки, розгортання мікрообразного малюнка з метою експлікації змісту. Збалансованість етнокультурного й універсального при відтворенні образу моря в англомовних перекладах української поезії сприяють гармонізації світів вихідної і цільової культур в аспекті художньої міжкультурної комунікації.
Опис
The article deals with the issue of sea image reproduction in English poetic translations of Ukrainian poetry. Based on the comparative analysis of parallel texts, the study reveals linguistic and stylistic forms of sea image, its meanings and functions, elucidates the translation techniques used for reproducing marine images, defines translation transformations. Literary approach is applied in order to describe the author’s poetic manner and its transfer into translation, artistic expressive and figurative means in the image structure and their reflection in poetic translation. Cultural approach in the translation study of recreating the sea image in poetic translation allows to define the role of the sea as the symbol of the country and to compare its value in the field of experience of source and target cultures, to explain peculiarities of its artistic embodiment in poetic translation as well as correlation of ethno-cultural realia and symbol. The offered theme is researched insufficiently in translation studies and it features originality. The sea image in source texts and their translations has both ethno-cultural and universal characteristics. The ethno-cultural peculiarity of the sea image is in its ability to be the symbol of homeland, the symbol of state and its borders, the venue of historic events. The sea image acquires some exotic features in reproducing its ethno-cultural specifics as the result of value element loss, narrowing associative sphere, lowering perception level. Universal aesthetic features of marine images include the characters of ancient mythology and world literature, the feature to be the background for lyric experiences, the venue of actions and dramatic events; to be used in the form of comparison, epithet, metaphor on the micro-image level and macro-image level as well. The most common translation techniques are calque, paraphrase, contextual interpretation, stylistic analogy. Transformations include partial lowering of emotional expression and partial reduction of ethno-cultural specifics, unfolding micro-image patterns aimed at content explication. The balance of ethno-cultural and universal components of the sea image reproduction in English translations of Ukrainian poetry contributes to the harmony of source and target cultures’ world pictures in the aspect of artistic cross-cultural communication.
Ключові слова
Відтворення, образ моря, першотвір, поезія, текст перекладу, трансформація
Бібліографічний опис
Василенко Г. Образ моря в українській поезії та її англомовних перекладах / Галина Василенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 28–36.
Зібрання