Фольклоризм творів українських митців 20-30-х років ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено дослідженню актуальної сучасної наукової проблеми взаємодії фольклору та інших видів мистецтва. Зазначено, що народна творчість багатьма каналами входить у свідомість митця і як матеріал, який підлягає безпосередньому мистецькому використанню, і як комплекс багатоманітних вражень, які живлять його художню уяву. У розвідці розглядаються питання взаємодії колективної та авторської індивідуальної творчості, з’ясовано, що органічний зв’язок із фольклором характерний для українських митців різних історичних етапів. Дослідницею розкривається суть поняття фольклоризм. Окреслюються форми фольклоризму мистецьких творів. Аналізуються прояви фольклоризму в художній культурі, зокрема в періоди (романтизм, модернізм) спалахів його активності. З'ясовуються передумови актуалізації фольклорно-мистецької взаємодії в 20--ті роки ХХ століття – епоху українського Відродження. Питання фольклоризму досліджуються на матеріалі музичних, малярських та літературних творів. Висвітлюються способи проникнення фольклору в авторські тексти. В аспекті фольклоризму осмислюється діалектика розвитку культурної та художньої свідомості зазначеного історичного періоду. Зауважується, що дослідження взаємодії фольклору з літературою та іншими видами мистецтва (музикою, живописом) активізує міждисциплінарний контекст.
Опис
The article is devoted to the research of the actual contemporary scientific problem of interaction of folklore and other types of art. There have been defined that folk art is in many channels enters the consciousness of the artist both as a material which is used by artistic and as a complex of multifaceted impressions which feed his artistic imagination . The problem of interaction of collective and author's individual creativity is considered, there have been defined that organic connection with folklore is natural for Ukrainian artists of different historical stages. The researcher reveals the essence of the concept of folklore. Forms of folklorism of art works are outlined. Manifestations of folklore in artistic culture in particular during periods (romanticism, modernism) are analyzed. The prerequisites for actualization of folklore-artistic interaction in the 20-ies years of the XX century – the era of Ukrainian Renaissance are clarified. The problem of folklore are researched on the basis of music, painting and literary works. The ways of penetrating folklore into the author's texts are considered. In the aspect of folklore the dialectic development of cultural and artistic consciousness of the specified historical period is considered. It is noted that study of interaction of folklore with literature and other arts (music, painting) intensifies the interdisciplinary context.
Ключові слова
Фольклор, мистецтво, художня література, музика, живопис, фольклоризм, поетика, автор, інтерпретація
Бібліографічний опис
Школа В. Фольклоризм творів українських митців 20-30-х років ХХ століття / Валентина Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. ХІХ. – С. 158-164.
Зібрання