Використання дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Протягом останніх десятиліть відбувається стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій, які прискорили розвиток дистанційного режиму освіти (переважно вищої школи). Технології сприяли перетворенню набору пропозицій викладача та очікувань студента щодо знань, які він може отримувати в зручному для нього місці, зручний для нього час. Навчання протягом усього життя стало звичним явищем. Актуальність дослідження продиктована соціальними реаліями. Адже, перебуваючи в обставинах, які виключаєть можливість традиційного аудиторного навчання (тренувальні збори, участь у спортивних змаганнях, тимчасова непрацездатність, режим самоізоляції, карантин тощо), майбутній фахівець повинен мати можливість отримувати повноцінну освіту. Формат дистанційного навчання задовольняє безліч потреб як викладача, так і здобувача освіти. Однак, незважаючи на високий рівень розвитку інформаційних технологій, дистанційна освіта не має готових рішень у викладанні профільних дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах фахової передвищої та вищої освіти. У статті розглядаються питання педагогічної взаємодії в дистанційному форматі, визначаються та обґрунтовуються особливості організації занять з профільних дисциплін із застосуванням синхронних та асинхронних дистанційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, аналізуються форми контролю в режимі дистанційного навчання. Вивчення кожної дисципліни включає в себе теоретичний матеріал, який переважно вивчається самостійно під контролем викладача, відеолекції та лекції у форматі мультимедійних презентацій PowerPoint, відеоконференції на платформі Zoom у форматі лекцій, опитувань, вирішення задач, тестування та завдання в системі Moodle, посилання на відеоуроки. Дистанційна освіта забезпечує комплексне використання сучасних технологій – освітніх, управлінських, комунікативних, інформаційних, вона є доступною і відкритою. Існує необхідність урізноманітнення форм спілкування, час їх проведення. Результати проведеного дослідження дають підстави сподіватися, що подальші розробки та розвиток дистанційних технологій, їх інтенсивне впровадження сприятиме розширенню можливостей безперервної освіти у галузі фізичної культури і спорту.
Опис
The expansion of information technologies took place in recent decades. Such technologies have accelerated the development of distance education (mainly in higher education). Technologies helped to transform a set of teachers’ suggestions and students’ expectations about knowledge they can acquire in a convenient place and time. Lifelong education became the usual thing. The relevance of the study is dictated by social realities. The future specialist should be able to receive a full education, even in circumstances that exclude the possibility of traditional classroom training (training meetings, participation in sports, temporary disability, self-isolation, quarantine, etc.). The format of distance learning satisfies many needs of both: teachers and students. However, despite the high level of information technology development, distance education does not have ready-made solutions in the teaching of specialized disciplines in the training of future specialists in physical culture and sports in colleges, universities of professional higher and higher education. The article considers the issues of pedagogical interaction in distance format, identifies and substantiates the features of organizing classes in specialized disciplines with the use of synchronous and asynchronous distance technologies in the training of future specialists in physical culture and sports, analyzes forms of control in distance learning. The study of each discipline includes theoretical material, which is mainly studied independently under the supervision of the teacher, video-lectures and lectures in the format of multimedia PowerPoint presentations, video conferencing on the Zoom platform in the format of lectures, surveys, problem-solving, testing and tasks in Moodle, video-tutorials. Distance education provides a comprehensive use of modern technologies – educational, management, communication, information, it is accessible and open. But there is a necessity to diversify forms of communication, the time of their holding The results of our research shows, that the further development of distance technologies is actual, their intensive implementation will help to expand the opportunities of continuing education in the specialty of physical culture and sports.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конох А. Використання дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / Анатолій Конох, Анна Багорка, Тетяна Напалкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 289–300.
Зібрання