Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Вихід сучасної синтаксичної науки до розуміння потреби взаємопов’язаного дослідження рівнів утворення і функціонування синтаксичних одиниць має неабияке значення для з’ясування сутності й особливостей пояснення як мовного явища і, зокрема, для визначення диференційних ознак пояснювально-ототожнювальних речень. На основі виділення специфічних семантичних ознак аналізованих конструкцій можна коректно відмежувати їх від тих, у яких реалізуються інші семантико-синтаксичні відношення. У роботі прийнятий погляд, відповідно до якого семантичні ознаки, які безпосередньо стосуються змістової організації складного речення, створюються лексичним складом предикативних частин, який може впливати на значення речення, а вже через нього – на окремі риси формальної організації. Відповідно пояснювально-ототожнювальні конструкції становлять окремий семантичний різновид пояснювальних речень із специфічним відношенням між частинами. Важливим засобом формування й вираження пояснювально-ототожнювального відношення є граматичні характеристики та лексико-семантичне наповнення предикативних частин. Часово-видо-способові характеристики предикативних частин досліджуваного різновиду пояснювальних конструкцій тяжіють до узгодженості, проте це не становить їх закономірності. Для типово пояснювальних конструкцій притаманне також співвідношення подібної за значенням лексики, яка й формує в сукупності тотожний зміст компонентів. Граматичні ознаки й лексико-семантичне оформлення пояснювально-ототожнювальних конструкцій можуть впливати на модифікацію змістового відношення між частинами, забезпечуючи його ускладнення додатковими відтінками змісту. У статті доведено, що характер лексико-семантичного наповнення значною мірою позначається на тому, до якого семантичного різновиду може бути віднесена та чи інша пояснювальна конструкція. А засвідчені труднощі передусім стверджують важливість урахування цих особливостей предикативних частин для подальшої кваліфікації конструкції в цілому як зразка того чи іншого різновиду пояснювальних речень.
Опис
The output of modern syntactic science to understanding the needs of interrelated studies the levels of formation and functioning of syntactic units has a great value for clarification of the essence and features of explanation as a language phenomenon and, in particular, for determination of the differential features of explanatory and identified sentences. Based on the allocation of specific semantic features of the analyzed constructions it is possible to distinguish them correctly from those in which other semantic and syntactic relations are realized. The work adopted a view according to which semantic signs, which directly concern the content organization of a complex sentence, are created by the lexical composition of predicative parts, which can affect the meaning of the sentence, and through it – on the individual features of a formal organization. According to this, explanatory and identified constructions form a separate semantic kind of explanatory sentences with a specific relationship between parts. Important means of forming and expressing of the explanatory and identified relation are grammatical characteristics and lexico-semantic filling of predicative parts. The time, type and mode characteristics of predicative parts of the investigated kind of explanatory constructions gravitate towards consistency, but this does not constitute their regularities. For typical explanatory constructs the correlation of similar by the meaning of vocabulary is also inherited. Such vocabulary forms in aggregate the identical content of the components. Grammatical features and lexico-semantic arrangement of explanatory and identical constructions can affect the modification of the content relationship between parts providing its complication with additional shades of content. In this article it has been proved, that the character of lexico-semantic content to a large extent affects the semantic kind, which one or another explanatory construction can be attributed. Obvious difficulties first of all argue the importance of taking into account these features of predicative parts for further qualification of constructions in general as an example of one or another kind of explanatory sentences.
Ключові слова
Пояснювально-ототожнювальне значення, предикативні частини, лексико-семантичне наповнення частин, часо-видо-способова співвіднесеність предикатів, модифікація змісту, контекст
Бібліографічний опис
Глазова С. Лексико-семантичне наповнення предикативних частин пояснювально-ототожнювальних конструкцій / Світлана Глазова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 17–25.
Зібрання