Соціум радянського Києва у просторах пам’яті (О. Ільченко “Збирачі туманів”, С. Батурин “Шизґара”)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються особливості художнього зображення соціального середовища радянського Києва у творах Олеся Ільченка “Збирачі туманів” і Сергія Батурина “Шизґара”. На основі літературознавчого дискурсу про “місця пам’яті” охарактеризовано топос Києва і людей у ньому; виявлено ідеї авторів-ровесників у реконструкції пам’яті; обґрунтовано роль засобів ліричного, комічного і драматичного для викриття радянськості. Місця пам’яті розглядаються у площині ретрочасу, яка наповнюється матеріальним − ландшафтом (з будівлями, вулицями, площами, парками, транспортом, водоймами) та ідеальним − соціумом (з ідеями, цінностями, думками, особистими, родинними, професійними відносинами, колективними справами, культурою, мистецтвом, традиціями, сферою послуг тощо). Сказано про те, що автори книг орієнтуються на локації, пов’язані з їхніми дитинством та юністю. Це викликає найщиріші відчуття і зізнання. У книгах Олеся Ільченка “Збирачі туманів” та Сергія Батурина “Шизґара” Київ як столиця Української Радянської Республіки представлений міською повсякденністю. Це дає змогу показати сутність “совкового” побуту, коли людина живе так, щоб терпіти, а не отримувати задоволення. Звертається увага на ідейне зображення місцевості з промовистими деталями. Інтер’єр помешкань старої інтелігенції Олесь Ільченко показує місця формування мислячої молоді в умовах тотального контролю. Проаналізовано майстерність автора в художньо-документальному зображенні київських вулиць, будинків, парків, монументальних споруд. У художньому баченні світу Сергія Батурина радянський соціум представлений столичною молоддю, яка прагне внутрішньої свободи, хоч і зростає в умовах зашореного контролю. Охарактеризовано місця подій, де формуються близькі стосунки хлопців і дівчат. У творах Олеся Ільченка і Сергія Батурина емоції та відчуття опираються на візуальні маркери, тісно пов’язані з пережитим. Часопростір радянського минулого в обох авторів наповнений ліризмом, іронією, карикатурністю, сарказмом. Зображення пам’ятних місць Києва активує асоціації, які, трансформуючись у часовому потоці, відкривають істини, важливі для осмислення сьогодення.
Опис
The peculiarities of the artistic representation of the Kyiv social environment during the Soviet period in Ilchenko`s “Fog Pickers” and Baturyn`s “Shyzghara” are being reviewed in the article. Based on discourse on the places of memory, Kyiv`s topos and the people`s place in it are characterized, the ideas of the authors – contemporaries in the reconstruction of memory are revealed, the role of comic means for exposing the Soviet Union is explained. The places of memory are regarded in the area of retro time which is filled with material things – landscape (buildings, streets, squares, parks, transport, ponds) and idealistic things (ideas, values, thoughts, personal relationships, family relationships, professional relationships, collective affairs, culture, art, traditions, service industry etc.). It is said that the authors of the books are focused on the locations related to their childhood and adolescence which evokes the most genuine feelings and confessions. In Ilchenko`s “Fog Pickers” and Baturyn`s “Shyzghara” Kyiv as the capital of Ukrainian Soviet Socialist Republic is represented by urban everyday life. It gives the opportunity to show the core of the Soviet everyday life when a person lives in order to endure, not for getting satisfied. The attention is drawn to the ideological representation of the ground with expressive details. The accommodation interior of the old intellectuals is shown by Ilchenko as a formation place of a reflective youth in the conditions of a total control. Author`s mastery in artistic and documentary representation of Kyiv streets, houses, parks, monumental structures is analyzed. According to Baturyn`s artistic vision of the world, the Soviet society is represented by young people who seek inner freedom, though they grow in conditions of a blinkered control. Places, where relationships between boys and girls were formed, are characterized. In Ilchenko`s and Baturyn`s works emotions and feelings are based on visual markers that are closely related to the experience. Both authors fill the time space of the Soviet past with irony, caricature, sarcasm. The representation of Kyiv`s places of interest activates associations that transform in a time stream and show the truths that are important for understanding of the present time.
Ключові слова
Місця пам’яті, радянський соціум, ретрокартина, повсякденність, топос
Бібліографічний опис
Даниленко Л. Соціум радянського Києва у просторах пам’яті (О. Ільченко “Збирачі туманів”, С. Батурин “Шизґара”) / Людмила Даниленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 52–58.
Зібрання