Cultural and educational activity of M. O. Korf in the light of development of monitoring of education quality

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
The aim of the research is to discover the pedagogical and cultural ideas of baron М. О. Korf and their impact on the modern monitoring of quality of education. The pedagogical ideas of baron М. О. Korf refering to the problem of monitoring of quality of education are exposed in the article. In fact he was the first person in Ukraine and Russia who started verification of knowledge of peasants and students. The research methodology is based on the principles of historicism, system-formation, scientific character, verification, the author’s objectivity, moderated narrative constructivism, and the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization) and specially pedagogical (empiric, historical comparative) methods. The scientific novelty of the article consists in the fact that for the first time in history of pedagogics it was found out on the basis of works of Mykola Korf and publications of researchers of his inheritance that a teacher tested the knowledge of peasants and students of elementary school and then made a report. A question for conversation was divided into two categories: those which analytically name an object and offer child to define the sign and the ones that enumerate signs synthetically, not naming an object, and offer to thinking of child to recreate an object according to its signs. Nowadays there is the idea that the founder of the world monitoring of quality of education is the American association of Progressive Education Association in the of United States. However, we prove that Mykola Korf measured the quality of knowledge of students, conducted monitoring of quality of knowledge, considerably before associations. Conclusions the results of research allow to assert that the pedagogical ideas of baron M. O. Korf can be considered as basic developments of modern theory and practices of monitoring of quality of education because he organized the research before American association of Progressive Education Association in the of United States.
Опис
Мета дослідження – розкрити педагогічні ідеї Миколи Корфа та їх вплив на сучасний моніторинг якості освіти. У статті досліджено педагогічні ідеї барона М. О. Корфа, що стосуються проблеми моніторингу якості освіти, адже він перший в Україні та Росії започаткував перевірку знань селян та учнів. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, авторської об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально педагогічних (емпіричні, порівняльно-історичні) методів. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в історії педагогіки на основі праць Миколи Корфа та публікацій дослідників його спадщини з’ясовано, що педагог у формі бесіди перевіряв знання спочатку селян, а пізніше й учнів початкової школи, про що звітував. Питання для бесіди поділяв на дві категорії: ті, які аналітично називають предмет і пропонують дитині визначити його ознаку і ті, які синтетично перераховують ознаки, не називаючи предмета, і пропонують мисленню дитини відтворити предмет за його ознаками. Нині у світі побутує думка, що засновником світового моніторингу якості освіти є Американська асоціація поступної освіти (Progressive Education Association in the United State). Проте ми доводимо, що Микола Корф вимірював якість знань учнів, тобто проводив моніторинг якості знань, значно раніше асоціації. Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що педагогічні ідеї барона М. О. Корфа можна вважати підґрунтям розробки сучасної теорії та практики моніторингу якості освіти, адже він проводив моніторинг знань ще в XIX ст., тобто значно раніше за Американську асоціацію поступної освіти (Progressive Education Association in the United States).
Ключові слова
Бібліографічний опис
Vaseiko Y. Cultural and educational activity of M. O. Korf in the light of development of monitoring of education quality / Yuliia Vaseiko, Liliya Yaroshchuk // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 21-29.
Зібрання