Потреба в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Наголошено, що потреба дослідити доцільність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у закладах вищої освіти, викликана інтеграцією України до європейського освітнього простору, яка, з одного боку, передбачає перехід вітчизняної освіти до нової моделі, орієнтованої на індивідуалізацію освітнього процесу, активізацію інноваційних перетворень, осучаснення технологічного забезпечення освітньої діяльності, зростання інтеграційних процесів та міждисциплінарну консолідацію, а з іншого – висуває нові вимоги до компетентності викладача закладів вищої освіти. Зазначено, що науково-педагогічний працівник закладу вищої освіти повинен уміти організувати освітній процес на засадах інноваційності та евристичності, володіти ультрановаційними методами і прийомами викладу навчального матеріалу, сучасними освітніми технологіями, методами формування навичок самостійної роботи студентів. Сформульовано мету статті, яка полягає в з’ясуванні потреби професійного вдосконалення викладачів, які здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у закладах вищої освіти, та окреслено завдання дослідження, зокрема: з’ясувати думку студентів-психологів щодо доцільності здійснення природничо-наукової підготовки в закладах вищої освіти та чинників, які негативно впливають на її ефективність; окреслити власне бачення шляхів осучаснення природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти; дослідити стан спроможності викладачів природничо-наукових дисциплін використовувати ультрановаційні педагогічні технології в процесі природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти. Наголошено, що результати проведеного дослідження, а саме, з’ясування думки студентів щодо доцільності здійснення природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (більше 66% позитивних відповідей), чинників, які негативно впливають на ефективність такої підготовки (лідером серед яких, на думку студентів, є застарілі методики навчання (61,58%)), власне бачення шляхів осучаснення природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти (здійснювати її на засадах інноваційності та евристичності) та недостатньо сформовану здатність у викладачів використовувати ультрановаційні педагогічні технології (середній показник недостатньо сформованої здатності складає 60,35%), вказують на актуальність потреби підвищувати кваліфікацію викладачів природничо-наукових дисциплін. Вказано, що представлене дослідження передбачає з’ясування можливостей вітчизняних та міжнародних програм щодо підвищення кваліфікації викладачів, які здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів.
Опис
It is emphasized that the need to explore the feasibility of upgrading the qualification of scientific and pedagogical workers who perform science preparation of future psychologists in higher education institutions is caused by Ukrainian integration into the European educational space, which, on the one hand, provides the transition of national education to a new model; focused on individualisation of the educational process, activation of innovative transformations in the sphere of education, modernization of technological support of educational activity, growth of integration processes in educational and interdisciplinary consolidation, on the other – imposes new demands to the profession of a teacher of higher education. It is stated that a scientific and pedagogical employee of a higher education institution should be able to organize the educational process on the basis of innovation and heuristic, to use ultra-innovative methods and techniques of educational material presentation, modern educational technologies, methods of forming students' independent work skills. The purpose of the article is formulated that is to clarify the need for professional improvement of teachers who provide science preparation for future psychologists in higher education institutions and outlines the objectives of the study, in particular: to clarify the opinion of psychologists students on the feasibility of carrying out science education in higher education and factors that adversely affect the effectiveness of such preparation; outline your own vision of ways of updating the science preparation of future psychologists in higher education institutions; to investigate the current state of teachers of science disciplines ability to use ultra-innovative pedagogical technologies in the process of science preparation of future psychologists in higher education institutions. It is emphasized that the results of the conducted research, namely, clarification of students' opinion on the feasibility of carrying out science preparation of future psychologists in higher education institutions (more than 66% of positive answers), factors that negatively affect the effectiveness of such training (among which, According to students, there are outdated teaching methods (61.58%)), their own vision of ways of updating the science preparation of future psychologists in higher education institutions (to implement it on the basis of innovation and heuristic) and the underdeveloped faculty's ability to use ultra-innovative pedagogical technologies (the average underdeveloped capacity is 60.35%), pointing to the urgency of the need to improve the teachers of sciences skills. It is stated that the presented research provides an opportunity to find out the possibilities of national and international programs for advanced training of teachers who carry out science preparation of future psychologists.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Білик В. Потреба в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, що здійснюють природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у закладах вищої освіти / Валентина Білик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 256-265.
Зібрання