Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянута проблема взаємозв’язку зменшення часу занять фізкультурою, низької мотивації молоді щодо фізичної активності під час навчання в закладах вищої освіти з погіршенням стану здоров’я, здібностей до навчання, засвоювання та використання нової інформації, професійних навичок. Також подається аналіз причин низького рівня адаптації серед сучасного студентства. Розглянуто вплив фітнес-технологій на формування фізичного, емоційного та психологічного стану здоров’я людини, розвиток інтелектуальних та адаптаційних здібностей у молоді. Під час досліджень, описаних у статті, враховувалась проблема зменшення кількості академічних годин з фізичного виховання в закладах вищої освіти, повільний перехід на позааудиторну форму фізичного виховання, що виявляє зниження фізичної активності студентів, та, у свою чергу, призводить до зниження рівня засвоєвання прикладних та фахових знань та навичок. Загалом, проблема зменшення фізичних вправ, відсутність системи фізичного виховання, як і повільне, непослідовне втілення програм позааудиторного фізичного виховання, зменшує об’єктивну готовність людини до будь-якої професійної діяльності. Саме тому багатьма дослідниками рішенням проблеми пропонується застосовування фітнес-технологій як універсального методу фізичного виховання майбутніх спеціалістів і здорової нації, а саме ця робота пропонує систематизувати методику викладання фітнесу в рамках обмеженого часу з метою збільшення ефективності занять. Згідно з «Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року» алгоритмом «рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» визначається напрямок досліджень з метою визначення найбільш ефективних фітнес-технологій, стилів викладання фізичної культури в закладах вищої освіти, за допомогою яких студентство отримає змогу за короткий час одержувати якнайбільше мотиваційних та розвивальних вправ, занять під керівництвом висококваліфікованих викладачів, що зміцнить здоров’я фізичне та психологічне.
Опис
In this article the problem of intercommunication of reduction to time of engaging in physical education, low motivation of young people to physical activity during studies in establishments of higher education with worsening of the state of health, capacities for studies, mastering and use of new information, professional skills is considered. The analysis of reasons of low level of adaptation among a modern studens is also given. Influence of technologies of fitness on forming of bodily, emotional and psychological condition of health of man, developing intellectual and adaptation flairs for young people is considered. In the article there have been described the problem of reduction to the amount of academic hour of employments after physical education in establishments of higher education. The problem of reduction of physical exercises, absence of the system of physical education, as well as slow, inconsistent embodiment of the programs, for audience physical education, diminishes objective readiness of man to professional activity is considered in the article. For this reason many researchers suggest application of fitness technologies, as an universal method of the physical bringing up of future specialists and healthy nation, namely this work suggests to systematize methodology of fitness teaching within the framework of a limit time, with the aim of increase of efficiency. According to "National strategy from health motive activity in Ukraine on a period 2025 to "Motive activity is a healthy way of life – healthy nation", it is defined the direction of researches with the aim of invention of the most effective technologies of fitness, styles of teaching of physical culture in establishments of higher education, by means of which students will get possibility for short time to get most motivational and developing exersises under direction of highly skilled teachers.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Твеліна А. Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури / Аліса Твеліна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 390–396.
Зібрання