Мариністичні мотиви та образи народних казок Закарпаття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Спільність культурних основ індоєвропейської прабатьківщини різних народів та взаємопроникнення культур у процесі їх міграції спонукає до вивчення питання про запозичення та самобутність казкових мотивів. У цій статті проаналізовано мариністичні мотиви казок українського Закарпаття. Зроблено спробу виявити специфіку та символічне значення образів та елементів сюжету, повязаних з морем. Проаналізовано тексти казок зі схожими мотивами та досліджено особливості поетики закарпатської народної казки. Визначено зміст образів і символіки фольклорних творів, що дало можливості відтворити елементи прадавньої моделі створення світу у традиційній народній культурі закарпатського регіону. Здійснений аналіз фольклорних текстів і фахової літератури надав змогу визначити, що довготривале панування патріархальних відносин на території Закарпаття обумовило збереження тут давніх світоглядних уявлень та вірувань з антропоморфічним та анімістичним баченням природних явищ та сил. Встановлено, що міф був одним із важливих інструментів культурного творення народу, засобом кодування та зберігання історичної інформації, пізнання світу, який виявляє ментальність, світ думок, закони життя й соціуму. Стверджується, що згідно історичного розвитку фольклорних жанрів міфологічні уявлення перетікають в чарівну казку, та у цьому процесі частина стародавніх значень зберігається, трансформуючись відповідно до нових жанрових особливостей. Метою дослідження став аналіз мариністичних мотивів у закарпатських народних казках на основі фольклорних надбань та визначення особливостей казкової спадщини українського Закарпаття в контексті сучасного літературного процесу. Питання про мотиви моря в казках українського Закарпаття розглянуто на матеріалі збірок, записаних й упорядкованих вітчизняними дослідниками ХІХ – ХХ століття. В результаті аналізу автор доводить, що зміст народних казок регіону свідчить про давні активні культурні та економічні відносини з іншими народами, для яких море — невід'ємна складова життя. У дослідженні визначено, що на основі системного теоретичного аналізу народного епосу українського Закарпаття стало можливим знайомство з найдавнішим сприйняттям водних стихій, які здавна були пов’язані з головними ритуалами життєвого циклу людини.
Опис
The common thing of the cultural basis of the Indo-European ancestral land of different peoples and the interpenetration of cultures in the process of their migration leads to the study of the topic about the borrowing and the originality of fairy-tale motives. This article analyzes the marinistic motives of the Ukrainian Transcarpathia tales. It was made an attempt to reveal the specificification and the symbolic meaning of the images and elements of the plot related to a sea. It is analyzed the fairy tales texts with the similar motives and the peculiarities of the Transcarpathian folk fairy tale poetics are investigated. It is determined the content of folklore works images and symbols, that has made it possible to reproduce the elements of the ancient model of world creation in the traditional folk culture of the Transcarpathian region. The completed analysis of folklore texts and professional literature has made it possible to determine that the long-term domination of patriarchal relationships on the territory of the Transcarpathia has caused there the preservation of the ancient worldviews and beliefs with anthropomorphic and animalistic visions of natural phenomena and forces. It is established that the myth was one of the essential tools of the people’s cultural creation, the means of coding and storing historical information, acquiring knowledge about the world, which shows the mentality, the world of thoughts, the laws of life and society. Іt is asserted that according to the historical development of folklore genres, the mythological vissions flow into a magical fairy tale, and in this process a part of the ancient values is preserved, transforming in accordance with the new genre features. The purpose of the study is to analyze the marinistic motives in the Transcarpathian folk tales based on folklore heritage and to determine the features of the fairytale heritage of the Ukrainian Transcarpathia in the context of the modern literary process. The question of the sea motives in the the Ukrainian Transcarpathia fairy tales are studied on the materials of the books, recorded and arranged by the researchers of the 19th – 20th centuries. Basing on the results of the analysis, the author proves that the content of the regional folk tales testifies about the long active cultural and economic relationships between the peoples for whom the sea is an integral part of life. It is found in the study that, basing on the systematic theoretical analysis of the Ukrainian Transcarpathia national epic, it has become possible to get acquainted with the ancient perceptions of the water elements, which have been associated with the main rituals of the human life cycle sine ancient time.
Ключові слова
Закарпатські народні казки, мариністичні мотиви, міфологічний символ, чарівна казка
Бібліографічний опис
Дзямулич Н. Мариністичні мотиви та образи народних казок Закарпаття / Наталія Дзямулич, Наталія Дмитренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 67–76.
Зібрання