Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів: адаптації класичного детективного сюжету для телебачення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Повість Артура Конан Дойля “Собака Баскервілів” є однією з класичних детективних історій, яку багато разів адаптували для кіно й телебачення починаючи з 1914 року. Адаптації 2010-х років: британський телесеріал “Шерлок” та американський телесеріал “Елементарно” – є рімейками літературного першоджерела, що презентують ультрасучасний світ, сповнений новітніх технологій. Образ Шерлока Голмса в цих адаптаціях є девіантним, що відповідає сучасним трендам популярної культури. Адаптації повісті “Собака Баскервілів” у цих серіалах модифікує жанр готичного детективу в бік містичного трилера, кримінальної драми та конспірологічного детективу. Телевізійні версії виражають фобії сучасної людини перед військовими технологіями, генетичними модифікаціями, винаходами, які можуть потрапити до рук аморальної людини і стати знаряддями злочину. Розслідування приводить Шерлока Голмса та його помічника до секретної військової бази або таємної лабораторії інноваційного фонду, що працює на замовлення військових. Сам готичний монстр – собака Баскервілів – набуває галюциногенної природи. В адаптаціях використовуються сюжетні лінії, система персонажів оригінального літературного тексту, проте їхні функції та характеристики постають у зміненій формі. Елементи готики стосуються небезпечної місцевості чи засекреченого об’єкта, будинку чи бази. Сюжетна лінія, пов’язана з прагматичним мотивом злочину, залишається практично незмінною. В обох адаптаціях наявна додаткова сюжетна лінія, яка гуманізує образ Шерлока Голмса, пом’якшує його раціональну природу та ексцентричні навички. Проте в сучасних рімейках відсутня любовна лінія, як в оригінальному тексті повісті. Телевізійні адаптації “Собаки Баскервілів” 2010-х років доводять пластичність сюжету класичного детективу Артура Конан Дойля, який зберігає психологічні та моральні колізії, локальний колорит та інтригу.
Опис
The story “The Hound of the Baskervilles” by Sir Arthur Conan Doyle is one of the classic detective plots that has been adapted many times for cinema and television since 1914. Adaptations of the 2010s: The British television series “Sherlock” and the American television series “Elementary” are remakes of the literary primary source, presenting the ultramodern world, full of cutting-edge technology. The image of Sherlock Holmes in these adaptations is deviant, which corresponds to modern trends of popular culture. Adaptation of the story “The Hound of the Baskervilles” in these series modifies the genre of the Gothic mystery towards the paranormal thriller, criminal drama and conspiratorial detective. Television versions express the phobia of a contemporary person towards military technology, genetic modifications, inventions that can fall into the hands of an immoral person and become instrumental in the crime. The investigation leads Sherlock Holmes and his assistant to a secret military base or a secret laboratory of the Innovation Foundation, which is commissioned by the military. The Gothic monster itself – the hound of Baskervilles – acquires a hallucinogenic nature. The adaptations use the plot lines, system of characters of the original literary text, but their functions and characteristics appear in a modified form. Gothic elements refer to dangerous terrain or secret object, building or base. The story line, related to the pragmatic motive of the crime, remains actually unchanged. In both adaptations there is an additional plot line that humanizes the image of Sherlock Holmes, softens his rational nature and eccentric skills. However, in modern remakes there is no love story, as in the original text of the tale. The television adaptation of “The Hound of the Baskervilles” of the 2010s proves the flexibility of the plot of the classic detective by Sir Arthur Conan Doyle, that maintains psychological and moral conflicts, local coloring and intrigue.
Ключові слова
Детективна проза, Шерлок Голмс, телевізійна адаптація, нові технології, рімейк
Бібліографічний опис
Філоненко С. Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів: адаптації класичного детективного сюжету для телебачення / Софія Філоненко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 65-72.
Зібрання