The ways of forming of social competence on the lessons of the Ukrainian language in modern educational area

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
The article shows the place of social competence in the system of key competencies in the application of the competence approach in the process of learning the Ukrainian language, as well as identifies the means, conditions and methods of forming social competence on the lessons. The author notes that the strategy of modern pedagogical education which is based on the need to develop various competencies and subjective development and self-development of the student and teacher, able to go beyond regulatory activities and carry out innovative, creative processes, involve changes in the educational process. Understanding the problems of modern school allows the author to conclude that it is necessary to build a system of educational space that would optimally take into account not only the peculiarities of professional development, but also the patterns of personal development, the formation of socially significant competencies of students. The formation of social competence should be a key task in the modern competence approach because a high level of its formation is the key to successful self-realization of a person in all spheres of society and a condition for achieving a level of self-transcendence in personality development. The very achievement of the level of self-transcendence requires the objective need of a person in the transformation of the world around him, with its changes and development. The author emphasizes that the organization of the educational process today creates the conditions for the formation of students' experience of independent solution of cognitive, communicative, organizational, social, creative, moral and other problems that make up the content of education. In this case, the actual content of education is to form a didactically adapted social experience of solving such problems. It is determined that one of the lines of implementation of the competency approach is to strengthen the applied, practical nature of all education, including the process of learning the Ukrainian language. According to the author’s view, the process of learning the Ukrainian language is filled with such tasks and activities, which implementation without the actualization of the pedagogical position of the student as a holistic vocational education, is impossible.
Опис
У статті показано місце соціальної компетенції в системі ключових компетенцій при застосуванні компетентнісного підходу в процессі вивчення української мови, а також визначені засоби, умови і прийоми формування соціальної компетенції на уроках. Автор зауважує, що стратегія сучасної педагогічної освіти, в основі якої лежить необхідність оволодіння різними компетенція ми, і суб'єктивний розвиток і саморозвиток особистості учня і педагога, здатного виходити за межі нормативної діяльності та здійснювати інноваційні, творчі процеси, передбачає зміни в освітньому процесі. Осмислення проблем сучасної школи дозволяє зробити висновок автору про необхідність побудови такої системи освітнього простору, яка оптимальним чином ураховувала б не тільки особливості професійного становлення особистості, а й закономірності особистісного розвитку, формування соціально-значущих компетенцій учня. Формування соціальної компетентності має стати ключовим завданням у сучасному компетентнісному підході, бо високий рівень її сформованості є запорукою успішної самореалізації особистості в усіх сферах життєдіяльності суспільства й умовою досягнення рівня самотрансценденції в розвитку особистості. Саме досягнення рівня самотрансценденції вимагає об'єктивну потребу індивіда в перетворенні навколишнього світу, у його зміні й розвитку. Автором наголошено, що організація освітнього процесу сьогодні полягає у створенні умов для формування в учнів досвіду самостійного рішення пізнавальних, комунікативних, організаційних, соціальних, креативних, моральних та інших проблем, що становлять зміст освіти. При цьому власне зміст освіти полягає у формуванні дидактично адаптованого соціального досвіду вирішення таких проблем. Окремо відзначено, що однією з ліній реалізації компетентнісного підходу є посилення прикладного, практичного характеру усієї освіти, в тому числі і процесу вивчення української мови. З огляду цих позицій, на думку автора, процес вивчення української мови наповнюється такими завданнями і видами діяльності, реалізація яких поза актуалізацією педагогічної позиції студента як цілісної професійно-особистісної освіти, неможлива.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Gromova N. The ways of forming of social competence on the lessons of the Ukrainian language in modern educational area / Natalia Gromova // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 201-207.
Зібрання