Сучасна російська мова (синтаксис складного речення) : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (російська)). Англійська мова на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис складного речення)» - ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними основами синтаксису складного речення російської мови та виробити в них уміння і навички синтаксичного аналізу складних речень, абзаців, періодів, надфразних єдностей як синтаксичних конструкцій. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна російська мова (синтаксис складного речення)» є: 1) надати здобувачу вищої освіти наукові знання про сучасну систему російської літературної мови з розділів «Синтаксис складного речення», «Пунктуація»; 2) навчити ЗВО володіти формами усної та писемної літературної мови, вміти оцінювати мовленнєві та стилістичні факти у відповідності з граматичними нормами; 3) підготувати ЗВО до діяльності вчителя в закладах освіти. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області синтаксису та пунктуації. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
Опис
Ключові слова
синтаксис, складне речення, класифікації складних речень, складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове складне речення, багатокомпонентні складні речення, абзац, надфразна єдність, період, текст, структурна модель, схема
Бібліографічний опис