Стилістика української мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістична система української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; основні поняття теоретичної і практичної стилістики; стилістичні норми літературного мовлення тощо. Мета курсу – вивчення етапів формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування, ролі інтра- та екстралінгвальних чинників; характеристика стилістичного матеріалу сучасної української мови; оволодіння стилістичною системою української мови (стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою); вироблення вмінь і навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; ознайомлення із стилістичними прийомами та способами використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови; вироблення вмінь оцінювати стилістичні можливості мовних засобів. Програмні результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: основні поняття і категорії загальної стилістики; головні критерії класифікації функціональних стилів; основні етапи формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування; основні риси культури мовлення, мовні засоби і способи її підвищення; буде вміти: описувати у формі загальної стилістики шляхом визначення маркованих і нейтральних мовних засобів, емоційно та експресивно забарвлених елементів тексти, що належать до різних функціональних стилів української мови; аналізувати різностильові тексти, визначаючи підстилі, жанри, засоби творення, можливі помилки та способи їх уникнення; здійснювати стилістичну характеристику фонетичних, лексичних і граматичних засобів української мови; здійснювати стилістичний аналіз текстів зі стилістичними фігурами та тропами; враховувати взаємозв’язки двох форм мови – писемної та усної, виявляти книжні та розмовні елементи; редагувати тексти, виявляти і виправляти відхилення від стилістичних норм; використовувати мовні стилі і жанри відповідно до місця, часу, обставин, статусно-рольових характеристик партнера.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлик Н. В. Стилістика української мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 11 с.