Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Середня освіта (англійська мова і література)": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу є формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних їх здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників. Предметом вивчення курсу є сучасна українська літературна мова професійної сфери. Адже головне завдання вищої школи – готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачає продовження формування національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижко О. А. Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Середня освіта (англійська мова і література)": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 6 с.