«Шукати нову блакить, нову любов…»: проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ-ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається специфіка символізму (французького, російського, українського) як стильової течії модернізму, що синхроністично розвивалася на рубежі ХІХ – ХХ ст. і мала як споріднені, так і різнорідні прикмети, що дало підстави розглядати це мистецьке явище у типологічному плані. Серед суспільно-типологічних, літературно-типологічних, особливо акцентується на психологічно-типологічних подібностях, які обумовлені насамперед особливостями психіки митців, що активізувалися в перехідний період і спричинили розвиток символізму всюди і незалежно від обставин. Не випадково в багатьох українських (М. Вороний, О. Луцький, І. Франко, Леся Українка, В. Стефаник та ін.) і російських письменників (І. Анненський, К. Бальмонт, А. Бєлий, В. Брюсов, Ф. Сологуб та ін.) простежується спорідненість їх творчості з французьким письменством: Ш. Бодлером, Е. Вергарном, С. Малларме, М. Метерлінком, Ж. Мореасом, А. Рембо та ін. Зближували митців як теми, мотиви (страждання, песимізму, «туги життя», водночас – пошуки «нової блакиті, нової любові» тощо), так і нова інтерпретація художнього образу, який трансформувався у багатозначний символ, що може бути пізнаний на інтуїтивно-чуттєвому рівні. Єднало письменників і художнє мовлення, позначене музикальністю, ритмічністю. Наголошується, що символістська естетика й поетика притаманна не тільки поезії, а й прозі. Подвійність описів, прихований зміст, полісемантична символіка та інші ґрані творчих пошуків українських і російських письменників нової генерації (М. Яцкова, О. Плюща, І. Липи, С. Городецького, Ф. Сологуба, Н. Гумільова та ін.) відкривають широкі можливості для типологічних паралелей в царині їх поетикальних прийомів і технік. Новели М. Гумільова («Радощі земного кохання» («три новели»), «Принцеса Зара», «Золотий лицар», «Дочки Каїна», «Чорний Дік», «Лісний диявол», «Останній придворний поет», «Скрипка Страдіваріуса») виявляють типологічні схожості з символістською поетикою новел М. Яцкова, О. Плюща, І. Липи, Г. Хоткевича та ін., що зумовлені літературно-естетичним кліматом епохи, стилем світобачення, особливостями емоційного складу авторів. Наведені приклади і фрагменти зіставного аналізу свідчать про типологічний збіг творчості символістів. Спільність естетичної платформи митців у французькій, російській, українській літературах приводить до аналогічних художніх рішень і в генологічних таксономіях, і в сфері виражальних засобів. Висновується, що символізм як стильова течія модернізму став досить помітним літературним явищем не тільки у Франції, а й в Україні та Росії, перетворившись у мистецький феномен, що вплинув на творчість багатьох письменників рубежу ХІХ-ХХ ст., універсалізуючи загальну концепцію творчості митців «нової генерації», художні пошуки яких йшли синхронно й водночассі.
Опис
The article considers the specificity of symbolism (French, Russian, and Ukrainian) as a stylistic trend of modernism, which synchronously evolved at the turn of the XIX – XX centuries and had both related and heterogeneous features, which gave subsoil to consider this artistic phenomenon in a typological context. Among the socio-typological, literary-typological, it is especially emphasized on the psychological-typological similarities, which are caused primarily by the peculiarities of the psyche of writers, which were intensified during the transitional period and caused the development of symbolism everywhere and regardless of circumstances. It is no accident that in a lot of Ukrainian (M. Vorony, O. Lutsky, I. Franko, Lesya Ukrainka, V. Stefanyk, etc.) and Russian writers (I. Annensky, K. Balmont, A. Bely, V. Briusov, F. Sologub, etc.) can be seen the affinity of their works with the works of French writers: Sh. Baudelaire, E. Vergarn, S. Mallarme, M. Meterlinck, J. Morais, A. Rembo and others. Similar themes and motives bring the writers together (suffering, pessimism, “the tensions of life”, at the same time – the search for “new blueness, new love”, etc.), also a new interpretation of the artistic image, which was transformed into a multi-valued artistic symbol that can be recognized on the intuitive and sensual level. The artistic speeches also united the writers that were marked by musicality and rhythmicity. It is noted that symbolistic aesthetics and poetics are inherent not only in poetry but also in prose. Duality of descriptions, hidden content, polysemantic symbols and other creative ideas of the Ukrainian and Russian writers of the new generation (M. Yatskov, O. Plyushch, I. Lypа, S. Gorodetsky, F. Sologub, N. Gumilev, etc.) offer wide opportunities for typological parallels in the realm of their poetic techniques. M. Gumilev's novels (“The Joy of the Earth's Love” (“Three Stories”), “Princess Zara”, “The Golden Knight”, “Cain's Daughters”, “Black Dick”, “The Forest Devil”, “The Last Courtyard Poet”, “ Stradivarius’ Violin”) reveal typological similarities with the symbolistic poetry of the short stories by M. Yatskov, O. Plyushch, I. Lypa, G. Khotkevych and others, due to the literary-aesthetic climate of the era, the style of the worldview, the peculiarities of the emotional composition of the authors. The examples and fragments of the comparative analysis testify to the typological coincidence of the works of the symbolists. The commonality of the aesthetic platform of writers in the French, Russian, and Ukrainian literatures leads to the similar artistic decisions in genological taxonomies and in the field of expressive means. It is summed up that symbolism as the stylistic branch of modernism became quite a noticeable literary phenomenon not only in France but also in Ukraine and Russia, becoming an artistic phenomenon that influenced the work of lots of writers at the turn of the XIX-XX centuries, universalizing the general concept of “a new generation” of writers whose artistic searches were synchronous and simultaneous.
Ключові слова
Символізм, модернізм, поезія, проза, типологічні схожості, відмінності
Бібліографічний опис
Колінько О. «Шукати нову блакить, нову любов…»: проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ-ХХ ст. / Олена Колінько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. XVІІІ. – С. 9-17.
Зібрання