Імпресіоністична естетика роману В. Вулф “Хвилі” в контексті теорії інтермедіальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття привертає увагу до аналізу інтермедіальних аспектів роману В. Вулф “Хвилі”, зокрема наголошує на тісному взаємозв’язку літературного тексту з естетикою імпресіонізму. При цьому дослідника цікавлять не особливості нарації названого твору чи специфіка розгортання подій, а живописне слово, майстерне володіння британською авторкою технікою іншого виду мистецтва, що стало джерелом оновлення літературних прийомів. В. Вулф узяла на озброєння досягнення відомих майстрів пензля і перетворила візуальний образ на полотно літературного тексту. Взаємодія літератури й живопису простежується й на рівні мікро- і макросмислів. Під макро- розуміється спільність світоглядних установок, близькість філософських концепцій, підходів до розуміння буття й інтерпретації явищ навколишньої дійсності, а саме осягнення законів об’єктивного світу крізь призму світу суб’єктивних вражень. Мікросмислові зв’язки полягають у відтворенні малярської техніки імпресіоністів при створенні візуальних образів, застосуванні алюзії на цей мистецький напрям, запозиченні живописних прийомів, щоправда адаптованих до особливостей літературного мистецтва, та рамкових ефектів. На рівні форми взаємодія простежується також на рівні жанрової номінації (пейзаж, портрет, зроблені в імпресіоністичному стилі). Якщо вийти за межі суто імпресіонізму, інтермедіальна взаємодія живопису й літератури є у творі на рівні іменування. Авторка широко застосовує лексику зі сфери живопису (полотно, мазки, штрихи, назви кольорів тощо) і таким чином вводить читача у світ іншого мистецтва. Симбіоз живопису й літератури в романі В. Вулф, з одного боку, розкриває специфіку художнього мислення письменника, в основі якого лежить розуміння мистецтва як джерела творчості, а з другого – вказує на характер і зміст художнього діалогу як результату “зустрічі культур”. Використання живописної техніки допомагає авторці відобразити плинність життя, передати об’єм, форму, тактильні властивості предметів та об’єктів, так що в уяві читача виникає тривимірне зображення.
Опис
The article deals with the analysis of the aspects of intermediality in the novel “The Waves” by V. Woolf and emphasizes the close relationship between the literary text of the author and the aesthetics of Impressionism. The interaction of literature and painting is at the level of micro- and macrosences of the text. Under the macro- we mean the ideological installations, the proximity of philosophical concepts, the approaches to understanding of life and the interpretation of the phenomena of the surrounding reality. The micro-semantics connections are realized in the creation of the literary text in accordance to the semantic dominant of the impressionistic aesthetics (the interaction at the level of naming, themes and forms). The author pays attention to the meaning of colours, light and shadow effects which create an additional semantic layer in the novel and have a symbolic meaning. “The Waves” is V. Woolf’s the most experimental book, and suggests that as her career and age advanced, she was increasingly willing to take risks with her work and demand more from both herself and her readers. This novel is the most serious and coherent attempt to scrutinize the moment of vision in the text. Each part of the novel “The Waves” begins with a picturesque interlude in the style of the impressionistic landscape. The novel is full of colour and descriptive words. So there seems to be always some pictures, taken on in the eyes of the reader. The line, the shape, the quality, the colour, the light, everything is in new tides of sensation. Everything gives an abstract atmosphere to the work. The descriptions of the movement of the sun and waves are so lyric and like impressionist pictures. The narrative strategies employed in the interludes both evoke and refute mimetic representation, and rely on the invisible notion of form as a counter discourse of Impressionism.
Ключові слова
Інтермедіальність, імпресіонізм, живописна інтерлюдія, кольорові і світло-тіньові ефекти
Бібліографічний опис
Школа І. Імпресіоністична естетика роману В. Вулф “Хвилі” в контексті теорії інтермедіальності / Ірина Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 116–123.
Зібрання