Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті автор висвітлює та аргументує деякі підходи сучасних вітчизняних й зарубіжних учених та результати власного педагогічного досвіду до вивчення якості логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. У контексті цього питання розглядається структура та зміст діагностичної методики, побудова, організація й забезпечення процесу контролю та оцінювання якості математичних знань та умінь дітей. Автор характеризує структуру діагностичної методики й виокремлює в ній відповідні напрями: 1) вивчення рівня освітніх досягнень дитини, накопичення фактичних даних, які відображатимуть такі їх складові: мотиваційна, інформаційна та процесуальна; 2) вивчення впливу організаційно-педагогічних умов, створених вихователем під час проведення занять з математики та інших педагогічних заходів, на якість математичного розвитку дітей, завдяки цілеспрямованому спостереженню та аналізу його результатів; 3) вивчення методичного керівництва математичним розвитком дітей у закладах дошкільної освіти, завдяки аналізу педагогічної документації. Отже, діагностична методика включає: спостереження за діяльністю дітей в ситуаціях, де вони самостійно й адекватно використовують математичні знання та відповідні уміння; індивідуальні бесіди з дітьми та виконання ними відповідних завдань; анкетування вихователів та вивчення педагогічної документації, яка презентує шляхи методичного керівництва розвитком професійної майстерності педагогів у закладах дошкільної освіти. Результати досвідно-пошукової роботи автора статті свідчать про те, що якість математичного розвитку є відносною характеристикою як освітнього процесу в цілому, так і розвитку окремої дитини. Важливою характеристикою математичного розвитку малюка, є елементарна математична компетентність, яка передбачає наявність знань про кількість і число, форму, величину, простір , час, а також уміння застосовувати ці знання в різних життєвих ситуаціях; виявлення в дітей самостійності, самооцінки, самоконтролю, позитивного ставлення до математичної дійсності, пізнавального інтересу тощо. Ці показники надаватимуть педагогові можливість оцінювати якість математичного розвитку дитини, будувати на цій основі розвивальні індивідуальні програми для кожного малюка.
Опис
In the article the author highlights and argues some approaches of modern native and foreign scientists and the results of her own pedagogical experience to the study of the quality of logical and mathematical development of preschool age children. In the context of this issue, the structure and content of the diagnostic methodology, the construction, organization and maintenance of the process of controlling and assessing the quality of mathematical knowledge and children's skills are considered. The author characterizes the structure of the diagnostic methodology and distinguishes in it the relevant directions: 1) study of the level of educational achievements of the child, accumulation of actual data that will reflect the following components: motivational, informational and procedural; 2) study of the influence of organizational and pedagogical conditions created by the tutor during the conduct of classes in mathematics and other pedagogical activities, on the quality of mathematical development of children, through purposeful observation and analysis of its results; 3) study of the methodological guidance of mathematical development of children in pre-school institutions, through the analysis of pedagogical documentation. Therefore, the diagnostic methodology includes: monitoring the activity of children in situations where they independently and adequately use mathematical knowledge and appropriate skills; individual conversations with children and their performance of respective tasks; questionnaire of teachers and study of pedagogical documentation, which presents the ways of methodological guidance for the development of professional skills of teachers in pre-school institutions. The results of the research work of the author of the article indicate that the quality of mathematical development is a relative characteristic of both the educational process as a whole and the development of the individual child. An important characteristic of mathematical development of the baby is the elementary mathematical competence, which involves the presence of knowledge about the number, shape, size, space, time, as well as the ability to apply this knowledge in different situations in life; detection of children independence, self-esteem, self-control, positive attitude to mathematical reality, cognitive interest, etc. These indicators will give the teacher the opportunity to evaluate the quality of mathematical development of the child, to build on this basis, individual development programs for each baby.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Щербакова К. Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку / Катерина Щербакова, Марія Комісарик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 183-192.
Зібрання