Електронні підручники на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Ефективне викладання іноземних мов студентам завжди посідало чільне місце серед проблем сучасної лінгводидактики. Формування мотивів вивчення іноземної мови є обов’язковим етапом роботи викладача немовного закладу вищої освіти. У статті досліджено проблему підвищення мотивації студентів немовних закладів вищої освіти до вивчення іноземної (англійської) мови професійного спрямування шляхом використання електронних підручників на заняттях. Автором розглянуто мотивацію студентів закладу вищої освіти як необхідну складову навчального процесу. На думку автора, використання електронних підручників у процесі навчання англійської мови є одним з таких методів, що якнайкраще урізноманітнюють процес навчання. У цій статті ми проаналізували, як електронний підручник може вплинути на ставлення студентів закладу вищої освіти до іноземної (англійської) мови та рівень їхньої мотивації. З цією метою 95 студентам-першокурсникам (3 групи) Вінницького національного аграрного університету було запропоновано два опитувальника іноземною (англійською) мовою для визначення мотивації вивчення дисципліни та їх ставлення до використання електронних підручників у навчальному процесі для підвищення мотивації. Результати досліджень довели, що його впровадження у навчальний процес було успішним щодо підвищення рівня мотивації студентів до вивчення дисципліни, адже більшість студентів виявили позитивне ставлення до використання запропонованого електронного ресурсу у вивченні мови. Ми вважаємо, що використання електронного підручника з іноземної (англійської) мови професійного спрямування є ефективним за умови його систематичного застосування протягом навчального року, адже аналізована форма організації навчального процесу значно підвищила мотивацію студентів до вивчення іноземної (англійської) мови професійного спрямування. На нашу думку, викладачі університетів повинні застосовувати різні підходи та стратегії для створення сприятливого навчального середовища, де студенти почувалися б зацікавленими, впевненими в досягненні своїх навчальних цілей.
Опис
The effective teaching of foreign languages has always been at the forefront of the problems of modern linguistics. The article researches the problem of increasing the motivation of non-linguistic higher education institutions students to study a foreign (English) professional language by using electronic textbooks in the classroom. The formation of motives for learning a foreign language is a necessary step in the work of a non-linguistic higher education institution teacher. The author considers the motivation of students of higher education institutions as a necessary component of the educational process. According to the author, the application of electronic textbooks in teaching English process is one of such methods that best diversifies the learning process. In this article, we have analyzed how an electronic textbook can affect the attitude of students of a higher education institution towards a foreign (English) language and their level of motivation. That’s why, 95 first-year students (3 groups) of Vinnytsia National Agrarian University were offered two questionnaires in a foreign (English) language to determine the motivation for studying the professional English and their attitude to the application of electronic textbooks in the educational process to increase motivation. The research results showed that its implementation in the educational process was successful in increasing the level of motivation of students to study the discipline, because most students found a positive attitude towards using the proposed electronic resource in language learning. We believe that the application of an electronic textbook in a professional foreign (English) language is effective if it is systematically applied during the school year, because the form of organization of the educational process under consideration significantly increased students’ motivation to study a foreign (English) professional language. However, university professors must apply different approaches and strategies to create a supportive learning environment where students feel interested, confident in achieving their learning goals.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимощук Н. Електронні підручники на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів / Наталія Тимощук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 397–408.
Зібрання