Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена важливій проблемі сучасної лінгвістики – дискурсології. Актуальність наукової роботи полягає у спробі термінологічного впорядкування й наповнення конкретним науковим змістом як тих характеристик, що структурують текст, так і використовуваних в аналізі дискурсу. Видається важливим формування системи лінгвостилістичних операцій для встановлення закономірностей побудови епістолярного тексту та вивчення його функціювання в часопросторі національного дискурсу. У дослідженні здійснена спроба опису основних типів дискурсивних одиниць в епістолярії відомого українського поета, літературного критика, перекладача Миколи Зерова. Листування письменника охарактеризовано з комунікативно-прагматичних та лінгвостилістичних позицій. У представленій роботі дискурс позиціонується як багатопараметризована структура, що позначена певними ознаками, а саме: виконанням комунікативної функції; прагматичною реалізацією; наявністю соціального контексту, що дає уявлення про учасників комунікації; часовим чинником; оформленням переважно у вигляді зв’язного тексту; можливістю факультативних паралінгвістичних елементів тощо. Дискурсивна одиниця у дослідженні витлумачується як будь-яка мовна/текстова одиниця, що набуває комунікативно-прагматичного значення у соціально параметризованій ситуації спілкування. У результаті дослідження виділено дев’ять типів загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць, які є складовими обстежених епістолярних текстів Миколи Зерова, що функціонують у конкретній мовленнєвій ситуації, за певних комунікативних умов. Це директивні конструкції, наративні моделі, питальні та окличні речення, засоби вираження емоційного стану, маркери соціального статусу, засоби ініціалізації та завершення епістолярного тексту, стандартизовані формули звертання, привітання, усталені форми побажання, поздоровлення, віншування, вибачення, вдячності, запрошення. Класифікаційними критеріями типологізації обрані функційні та структурні особливості дискурсивних одиниць.
Опис
The article is devoted to the important problem of modern linguistics as Discourse Studies. Relevance of research is to attempt terminological ordering and filling with a specific scientific content of those characteristics that structure the text and used in the analysis of discourse. It seems important to form a system of linguistic and stylistic operations to establish the patterns of constructing an epistolary text and study its operation in the time space of national discourse. The study attempts to describe the main types of discursive units in the epistolary of the famous Ukrainian poet, literary critic, translator Mykola Zerov. Writer’s correspondence is characterized by communicative, pragmatic, linguistic and stylistic positions. In the presented work discourse is positioned as a multi-parameterized structure marked by certain features, namely: the implementation of a communicative function; pragmatic implementation; the presence of a social context that gives an idea of the participants in the communication; time factor; designing mainly in the form of coherent text; the possibility of optional paralinguistic elements, etc. A discursive unit in the study is interpreted as any linguistic / textual unit that acquires communicative and pragmatic meaning in a socially parametric communication situation. As a result of the study, nine types of general-text and specific discursive units are identified, which are part of the surveyed Mykola Zerov’s epistolary texts, operating in a particular speech situation, under certain communicative conditions. These are directive constructions; narrative patterns; interrogative and exclamatory sentences; means of emotional condition creation and also the marks of social status, initial and final parts of epistolary texts; standard formulae of addressing, greeting, wish, congratulation, excuse, thank, invitation. The functional and structural features of discursive units are selected by classification typology criteria.
Ключові слова
Дискурс, епістолярій, епістолярний текст, лист, типи загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць
Бібліографічний опис
Павлик Н. Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова / Неля Павлик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 186–195.
Зібрання