Вплив педагогічних умов на формування установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Згідно з даними літературних джерел, фахівці вважають, що формування здорового способу життя студентської молоді забезпечується через створення у закладах вищої освіти спеціальних педагогічних умов. В статті встановлено, що формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів  це багатогранний, суперечливий і цілісний процес, обумовлений сукупністю умов і факторів, які складають причину і рушійну силу його становлення і розвитку, є результатом цілеспрямованого оволодіння студентами знаннями про здоровий спосіб життя, уміннями і навичками його дотримання, набуття досвіду відповідального ставлення до власного життя і здоров’я, що є необхідним для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності. Метою написання статті є обґрунтування педагогічних умов формування установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти, а саме: сприяння становленню і розвитку у студентів ціннісних орієнтацій на збереження і зміцнення здоров’я в умовах здоров’язберігального освітнього середовища закладу вищої освіти; формування у студентів ціннісного ставлення до здоров’я на основі розробки педагогічної стратегії їхньої мотивації на здоровий спосіб життя; активізація свідомого оволодіння студентами досвідом здоров’язбереження. В сукупності педагогічні умови торкаються когнітивної сфери особистості студента (сприяють усвідомленому ставленню до свого способу життя, усвідомленню значущості здорового способу життя у професійній діяльності, актуалізації потреби в ньому), мотиваційно-ціннісної (сприяють ціннісному прийняттю здорового способу життя) і дієво-практичної (сприяють реалізації потреби в здоровому способі життя в процесі професійного становлення, збагаченню досвіду і залученню до нього).
Опис
According to literature sources, experts believe that the formation of healthy lifestyles of student youth is provided through the creation of special pedagogical conditions in institutions of higher education. It is found in the article that the formation of axiological attitude towards students' healthy lifestyle is a multifaceted, contradictory and holistic process, caused by a set of conditions and factors that make up the cause and driving force of its formation and development, is the result of students' purposeful mastery of knowledge about a healthy lifestyle, the skills and habits of its observance, gaining the experience of responsible attitude to their own life and health, which is necessary for successful self-realization in the future professional activity. The purpose of this article is to substantiate the pedagogical conditions of attitude formation towards healthy lifestyles of students of higher education institutions, namely: promoting the formation and development of students' value orientations for preservation and promotion of health in the conditions of a healthy educational environment of a higher education institution; formation of students' value attitude to health on the basis of development of pedagogical strategy of their motivation for healthy lifestyle; enhancing students' conscious acquisition of health care experience. Collectively, the pedagogical conditions affect the cognitive sphere of the student's personality (promote conscious attitude to their lifestyle, awareness of the importance of a healthy lifestyle in professional activity, actualization of its need), motivational value (contribute to the value adoption of a healthy lifestyle) and effective and practical (contribute to the realization of the need for a healthy lifestyle in the process of professional formation, enrichment of experience and involvement in it).
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бойко Ю. Вплив педагогічних умов на формування установок до здорового способу життя студентів закладів вищої освіти / Юлія Бойко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 266-278.
Зібрання