Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін

creativework.keywordsЛінгвістична компетентність, фонетична субкомпетентність, звук, фонема, склад, інтонаціяua
dc.contributor.authorРускуліс Ліліяua
dc.date.accessioned2023-09-27T11:56:59Z
dc.date.available2023-09-27T11:56:59Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionThe article analyzes the concept of phonetic subcompetence as mastering the phonetic system of the Ukrainian language and the conscious practical application of the obtained theoretical knowledge in its own language. Its linguistic component have been identified. In terms of the language component, the division of sound units into segmental and super-segmental ones has been clarified. It has been substantiated that the study of sounds is based on the physical, physiological and linguistic aspects, and a sound is a physical phenomenon which has height, intensity, tone, timbre, duration in time, and is formed by the human speech apparatus and is perceived by a human hearing system and is of a public character. It has been researched that for the first time the future Ukrainian language teachers study the concept of «phoneme», which performs constitutive, identificative and distinctive functions, and, being realized through a morpheme or a word, articulated by human consciousness, future teachers become familiar with its features and become aware of the difference between a sound and a phoneme. It has been found that in the course of «Modern Ukrainian literary language» students study the concept of «phonetic composition» as an element of the sound chain, its phonetic characteristics, a specific feature, and also study it in phonetic (a form of sound organization), phonological (a form of phonemes organization) and historical aspects (inherited from the Slavic language). The problem of acquaintance with the super-segmental phenomena of the phonetic system of the Ukrainian language, to which composition and intonation are attributed, has been highlighted. The consideration of the following specific principles of learning has been motivated: reliance on oral speech and payong attention to speech that meets literary standards; improvement of the ability to articulate sounds of the Ukrainian language; combination of the simulation of mastering orthoepic skills with the conscious acquisition of literary standards; reliance on language hearing, improvement of auditory memory;constant training in the comparison of the sounds of the words; studying phonetics with other linguistic brances; taking into account local features, the physical development of organs of speech and the choice of partial methods and techniques. They include phonetic (phonemic, orthoepic) analysis; exercises, observations and analysis of the sound composition of the language; differentiation of speech sounds; observation and analysis of articulation of sounds; revealing the structure of the composition, the rhyth of words; observation of the intonation of the text.en
dc.description.abstractУ статті проаналізовано поняття фонетична субкомпетентність як оволодіння фонетичною системою української мови, свідоме практичне застосування отриманих теоретичних знань у власному мовленні; визначено її мовний компонент; в аспекті мовного компонента з’ясовано поділ звукових одиниць на сегментні та суперсегментні; обґрунтовано, що вивчення звуків ґрунтується на фізичному, фізіологічному й лінгвістичному аспектах, а звук є явищем фізичним, маючи висоту, силу (інтенсивність), тон, тембр, тривалість у часі, утворюється апаратом мовлення людини й сприймається її слуховим апаратом та має суспільний характер; досліджено, що майбутні вчителі української мови вперше засвоюють поняття «фонема», що виконує конститутивну, ідентифікаційну й дистинктивну функції, й, осмислюючись через морфему чи слово, вичленовується людською свідомістю, ознайомлюються з її ознаками та усвідомлюють різницю між звуком і фонемою; встановлено, що в курсі «Сучасної української літературної мови» студенти вивчають поняття «фонетичний склад» як елемент звукового ланцюжка, його фонетичні характеристики, специфічну ознаку – поєднання несегментних фонетичних одиниць, а також досліджують його у фонетичному (форма організації звуків), фонологічному (форма організації фонем) й історичному аспектах (успадкований від праслов’янської мови); висвітлено проблему ознайомлення з надсегментними явищами фонетичної системи української мови, до яких уналежнено склад й інтонацію; умотивовано урахування специфічних принципів навчання: спиратися на усне мовлення й виробляти увагу до мовлення, що відповідає літературним нормам; удосконалювати вміння артикулювати звуки української мови; поєднувати імітаційний шлях засвоєння орфоепічних навичок із свідомим засвоєнням норм літературного мовлення; спиратися на мовний слух, удосконалювати слухову пам’ять; постійно тренувати в зіставленні звукової оболонки слів; навчання фонетики з іншими розділами науки про мову; урахування особливостей місцевої говірки; фізичного розвитку органів мовлення та вибір часткових методів і прийомів: фонетичний (фонематичний, орфоепічний) розбір; вправи, спостереження й аналіз звукового складу мови; диференціювання звуків мови; спостереження й аналіз за артикуляцією звуків; виявлення структури складу, ритміки слова; спостереження над інтонаційним оформленням тексту.ua
dc.identifier.citationРускуліс Л. Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін / Лілія Рускуліс // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 331–338.ua
dc.identifier.issn2412-9208
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1275
dc.language.isootheren
dc.publisherБердянський державний педагогічний університетua
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки; 2ua
dc.titleТеоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплінua
dc.title.alternativeTheoretical principles of the phonetic subcompetence formation of future Ukrainian language teachers at linguistic disciplines lessonsen
dc.typeArticleen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Ruskulis-Theoretical-principles-of-the-phonetic-subcompetence-formation-of-future-Ukrainian-language-teachers-at-linguistic-disciplines-lessons.pdf
Розмір:
479.27 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання