Становлення, еволюція й особливості роману виховання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається виникнення, сутність, сюжетно-композиційна структура і система жанрових ознак “роману виховання”, намічається перспектива аналізу цього жанру в російській та українській прозі другої половини XIX століття.
Опис
The article is devoted to the problems of origin, essence, plot-composing structure and system of genre peculiarities of “novel of upbringing”. It has been determined the perspective of analysis this genre in the Russian and Ukrainian prose in the second half of the XIX th century.
Ключові слова
Роман виховання, типологія, хронотоп, жанрові підтипи, система ознак
Бібліографічний опис
Зарва В. Становлення, еволюція й особливості роману виховання / Вікторія Зарва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 5–14.
Зібрання