Self-assessment of English listening competence as future interpreters’ reflection

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
The article discusses the theoretical preconditions for organizing self-assessment of English competence in listening, clarifies the concepts of reflection, types of self- and peer assessment, self-evaluation, a test task, and an answer key. The use of a test task as a means of self-and peer assessment is substantiated. According to our research, we offer computer testing for improving students’ listening skills. We suppose the computer tests will help them understand the main idea of the text, the details and the specific information. For the reason mentioned above, we suggest using computer test tasks, which are supposed to estimate the learners’ level of English as well as help them improve their listening skills. The Hot Potatoes software may be used by English teachers to create their own tests for assessing the learners’ listening skills. It is not necessary for language teachers to know the computer programming. Hot Potatoes is freeware, and teachers may use it for any purpose or project they like. The article identifies three types of self- and peer control of the level of English language competence in listening. Predictive (planning) self-assessment – the purpose of which is to implement linguistic antithesis, to predict the content of the text in the ability to plan educational activities, to identify and analyze areas of difficulty, to plan the results of activities, to compare future activities with the planned result, to assess predictive activities. Procedural (by process) self-assessment – the task of which is to learn the standard speech activities that are implemented in the process of listening. Procedural self-control is an organic component of the speech activity and is formed in parallel with it and integrated with it. A sign of such self-control in listening is the level of listening comprehension. Effective (final) self-assessment – the student must learn learning activities aimed at checking the level of understanding of the listener, namely, comparing the results of speech activity with the standard, therefore the control over the result of the action.
Опис
Стаття полягає в розгляді теоретичних передумов організації самоконтролю англомовної компетентності в аудіюванні для майбутніх перекладачів та уточнення таких понять: рефлексія, само- і взаємоконтроль, самооцінка, тестове завдання, а також обґрунтування використання тестового завдання як ефективного засобу для перевірки навичок та вмінь в аудіюванні. Визначено чотири рівні самоконтролю. І рівень. Студент припустився помилки, сам її не помічає й самостійно на неї не реагує; СК як механізм зіставлення, відсутній. ІІ рівень. Студент, який припустився помилки, самостійно її не виправляє, але після зауваження викладача робить це досить швидко. Зовнішній контроль викладача слугує запуском самоконтролю. ІІІ рівень. Студент самостійно реагує на припущену помилку, тобто включається самоконтроль. ІV рівень. Студент виправляє помилку в момент її виникнення, іноді навіть не закінчуючи помилкової дії. Повний прояв самоконтролю. У статті визначаються три види само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетентності в аудіюванні. Прогностичний (планувальний), мета якого полягає в здійсненні мовної антиципації, передбаченні змісту аудіо тексту, у вмінні планувати аудитивну та навчальну діяльність, визначенні й аналізі зон труднощів, плануванні результатів діяльності, порівнянні майбутньої діяльності із запланованим результатом, оцінці прогнозуючої діяльності. Процесуальний (за процесом), завдання якого полягає в необхідності засвоєння еталонних мовленнєвих дій, які реалізуються в процесі аудіювання. Процесуальний самоконтроль є органічним компонентом мовленнєвої навички та формується паралельно і комплексно з нею. Ознакою сформованості такого самоконтролю в аудіюванні є рівень розуміння прослуханого. Результативний (підсумковий) – студент має засвоїти навчальні дії, спрямовані на перевірку рівня розуміння прослуханого, а саме, зіставлення отриманого результату мовленнєвої діяльності з еталоном, тобто контроль за результатом дії. Для визначення рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні ми використовуємо тестові завдання, зокрема електронну тестову програму «Hot Potatoes», оскільки вона включає основні типи тестових завдань, що використовуються нами для самоконтролю, зручна й проста у використанні, легко наповнюється і доступна для викладача, який не володіє мовою програмування.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Krapchatova Y. Self-assessment of English listening competence as future interpreters’ reflection / Yaroslava Krapchatova, Nataliia Nazarenko // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 301–308.
Зібрання