Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу" : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу є формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних їх здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників. Предметом вивчення курсу є сучасна українська літературна мова професійної сфери. Адже головне завдання вищої школи – готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачає продовження формування національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде знати: норми сучасної української літературної мови (фонетичні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, орфографічні, графічні, пунктуаційні); основи науково-технічного перекладу з означеного фаху; правила складання професійних документів; особливості усного професійного мовлення; особливості використання лексики і фразеології у професійному спілкуванні; визначений програмою обсяг знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також правила їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата; понятійний апарат, необхідний для аналізу й оцінки засобів мовленнєвого спілкування; етикетні мовні формули і правила їх використання у професійному спілкуванні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижко О. А. Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу" : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 6 с.