Освітнє середовище «Природничих наук»: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто проблему теоретико-методичних засад поняття освітнє середовище «Природничих наук». Зокрема проаналізовано підходи, висвітлені у дослідженнях провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, змісту наукової категорії «освітнє середовище», яка розглядається через призму взаємопов'язаних елементів системи, що включає зовнішньо культурні та соціокультурні умови, предметно-просторове оточення, характер міжособистісної взаємодії та фактори навколишнього середовища. Встановлено, що поняття «освітнє середовище» має різні тлумачення, обумовлені підходами до визначення його змісту. Досліджено причини термінологічного різноманіття та варіативності поняття «освітнє середовище» у нормативних актах, науковій і педагогічній літературі та здійснено пояснення цього явища. Головним напрямом у статті є дослідження змісту поняття «освітнє середовище» в контексті запровадження експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» в закладах загальної середньої освіти та реалізації в ньому головного завдання освітньої галузі «Природознавство» – формування в здобувачів освіти природничо-наукової компетентності згідно з положеннями Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Запропоновано зміст та структуру освітнього середовища «Природничі науки» будувати на основі структурних елементів природничо-наукової компетентності та загальновизнаних наукових підходів до змісту наукової категорії «освітнє середовище». Структуру освітнього середовища «Природничих наук» у статті розглянуто через такі складники: інтегрований компетентнісний, який містить когнітивний, технологічний (діяльнісний), ціннісний та особистісний елементи; просторово-предметний та інформаційний. Структуру освітнього середовища «Природничих наук» представлено у вигляді схеми. Структуру освітнього середовища «Природничих наук» та її функціональність пов’язано зі сформульованими функціями, які воно має виконувати. Ефективність функціонування освітнього середовища «Природничих наук» пропоновано оцінювати за рівнем сформованості природничо-наукової компетентності здобувачів освіти як головної мети створення цього середовища.
Опис
The article considers the problem of theoretical and methodological bases of the concept "Educational environment of "Natural Sciences"". In particular, the approaches covered in the research of leading domestic and foreign scientists of the content of the scientific category "educational environment", which is considered through the prism of interconnected elements of the system, which includes external cultural and sociocultural conditions, subject-spatial environment, nature of interpersonal interaction and environmental factors. It is established that the concept of "educational environment" has different interpretations, which are due to approaches to determining its content. The reasons for the existence of terminological diversity and variability of the concept of "educational environment" in regulations, scientific and pedagogical literature are also investigated and an explanation of this phenomenon is made. The main direction of the article is to study the content of the concept of "educational environment" in the context of the introduction of experimental integrated course "Natural Sciences" in general secondary education and implementation of the main task of the educational field "Science" – the formation of natural science competence of Standard of basic and complete general secondary education. It is proposed to build the content and structure of the educational environment "Natural Sciences" on the basis of structural elements of natural science competence and generally accepted scientific approaches to the content of the scientific category "educational environment". The structure of the educational environment of "Natural Sciences" in the article is considered through the following components: integrated competence component, which contains cognitive, technological (activity), value and personality elements; spatial-subject and information components. The structure of the educational environment of "Natural Sciences" is presented in the form of a structural and logical scheme, which gives a visual idea of the structure and content. The structure of the educational environment of "Natural Sciences" and its functionality are related to the formulated functions that this environment should perform. The effectiveness of the educational environment of "Natural Sciences" is proposed to assess the level of formation of natural science competence of students, as the main purpose of creating this environment. The article also suggests areas for further research on this issue.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дробін А. Освітнє середовище «Природничих наук»: теоретичний аспект / Андрій Дробін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 50–59.
Зібрання