Формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти. Розглядаються різноманітні мотиваційні підходи. Практичний досвід переконує, що найголовніше у вивченні іноземної мови – це мотивація здобувачів вищої освіти. Вона є пусковим механізмом будь-якої діяльності: праця, спілкування чи пізнання. Мотив повинен бути як на початку заняття, так і на кожному окремо взятому його етапі. Мотив має стати тією точкою опори, на якій будується зміст заняття. Жоден навіть висококваліфікований викладач, не досягне бажаного результату, якщо його зусилля не будуть узгоджені з мотиваційною основою на конкретний результат. Будь-яка діяльність чи вчинок спонукається не окремим мотивом, а комплексом, тобто є полімотивованим. У контексті дослідження мотивація учіння розглядається як ієрархічна система внутрішніх і зовнішніх мотивів. Під мотиваційною сферою розуміється сукупність стійких мотивів, що знаходяться в певній ієрархії і виражають спрямованість особистості. Обґрунтовано, що вплив емоційного фактора на навчальну діяльність є неоднозначним, він залежить від певних умов. Процес формування професійного інтересу має певні закономірності та стадії. У статті також обґрунтовано, що робота на занятті, організована за принципами комунікативності, має переваги перед теоретичним підходом до вивчення мови. Узагальнено, що для ефективного досягнення результату необхідно забезпечити диференційований підхід до вивчення іноземної мови. У результаті дослідження зроблено висновок, що цілеспрямована робота в процесі вивчення іноземних мов з метою розвитку не лише зовнішніх стимулів, а й внутрішніх спонукань має позитивну тенденцію. Глибші, ґрунтовніші знання здобувачів вищої освіти відкривають перед викладачем ширші можливості з метою використання різноманітних за змістом та формами завдань, що позитивно позначаються на формуванні професійних інтересів.
Опис
The article is devoted to the problem of formation of motivation for learning foreign languages by higher education applicants. Various motivational approaches are considered. Practical experience convinces that the most important thing in learning a foreign language is the motivation of higher education applicants. Motivation is the most indisputable and well-studied factor in the success of learning in general and learning a foreign language in particular. It is the trigger for any activity, be it work, communication or cognition. The motive should be presented both at the beginning of the class and in the creation of a system of motives for each of its individual stages. The motive should be the point of support at which the content of the lesson is built. No one, even a highly qualified teacher, will achieve the desired result if his or her efforts are not aligned with the motivational basis of a particular learning process. Any activity or individual act is not motivated by a particular motive, but by a complex of motives, that is, it is motivated. In the context of research, motivation is seen as a hierarchical system of internal and external motives. The motivational sphere refers to a set of stable motives that are in a certain hierarchy and express the orientation of the individual. It is substantiated that the influence of emotional factor on educational activity is ambiguous, it depends on certain conditions. The process of professional interest formation has certain regularities and stages. The article also determines that work based on communicative principles has advantages over a theoretical approach to language learning. Generally speaking, in order to achieve the result effectively, it is necessary to provide a differentiated approach to learning a foreign language. In the result of the research it was concluded that purposeful work in the process of learning foreign languages to develop not only external stimuli but also internal motivations has a positive tendency. A deeper, more detailed knowledge of higher education applicants opens up more opportunities for the teacher to use a variety of content and form tasks that have a positive impact on the formation of professional interests.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Беньковська Н. Формування мотивації до вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти / Наталя Беньковська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 248-255.
Зібрання