Жанрові модифікації дитячого детективу: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі жанрових модифікацій у дитячих детективах. У ході аналізу текстів встановлено, що всі вони більшою або меншою мірою піддаються певній видозміні. Рухливість форм визначили загальні тенденції розвитку жанрів: пошук нових унікальних художніх засобів, прагнення перевершити “акул пера”, максимальне розкриття особливостей індивідуально-авторського стилю, тяжіння до інтертекстуальності та інтермедіальності. Жорсткі жанрові закони втратили свою авторитетність й непорушність для письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття,, що й призвело до розмивання меж. Виявлено, що сучасна масова література представлена розгалуженою системою жанрів, які знаходяться у постійній взаємодії і представляють синтезовані утворення. Нові структури виникають на основі: модифікації традиційних форм, трансформації окремих елементів, гібридизації з іншими жанрами або мистецькими напрямами. Перебудова моделі читання, зорієнтованість на максимальне задоволення запитів сучасних реципієнтів, зумовили створення письменниками нових або генералізації вже існуючих тем, сюжетів, образів головних персонажів і оповідних структур. Доведено, що дитячий детектив від самого початку існування зазнає модифікації. Оскільки, він не є класичним жанром у колі дитячого читання, наприклад як казка або байка. Традиції дитячої літератури підпорядковують риси детективного жанру та певним чином адаптують і структурують їх. Письменники враховують специфіку аудиторії: обирають доступну наративну модель, позбавляють дискурсу жорстокості, полегшують детективну інтригу, головний герой максимально наближений до читачів або добре їм знайомий. У структурі цих текстів змішуються складові двох або декількох жанрів, певним чином перетворюються і створюють новий художній закрут. Визначенні наступні шляхи реалізації змін у дитячих детективах: внутрішньородовий синтез; міжродові схрещення; міжмистецькі поєднання; трансформація елементів зовнішньої і внутрішньої форм твору; зміни під тиском комерційних законів книжкового ринку.
Опис
The article is focused on the problem of genre modifications in the children’s detective stories. During the analysis of the texts, it was found that they are more or less marked to submit by certain modification. Mobility of forms was defined by general tendencies of genres development: search of new unique artistic facilities, aspiration to surpass the "sharks of pens", maximal opening of features of individually-authorial style, gravitation to intertextuality and intermedialism. Hard genre laws lost authoritativeness and inviolability for the writers offend of ХІХ – beginning of ХХ of century, which led to the blurring of borders. It is educed that modern mass literature is presented by the ramified system of genres that are in permanent co-operation and present the synthesized formations. New structures arise up on basis: modifications of traditional forms, transformation of separate elements, hybridization with other genres or artistic directions. Alteration of the model of reading, orientation on the maximum satisfaction of queries of modern recipients, stipulated creation or generalization of already existing themes, plots, characters of main characters and narrative structures the writers of new. It has been proved that children’s detective story is undergoing modifications from the very beginning. Because, he is not a classic genre of children's reading, such as a fairy tale or fable. Traditions of children's literature are subordinated to the features of the detective genre and in a certain way adapt and structure them. The writers take into account the specifics of the audience: they choose an accessible narrative model, deprive the discourse of cruelty, facilitate the detective intrigue, the protagonist is as close to the reader or well-known to them. In the structure of these texts, the components of two or more genres are mixed, in a certain way transformed and create a new artistic bend. Determine the following ways of implementing changes in children's detective stories: intrageneric synthesis; intercourse crossing; inter-artistic combinations; transformation of the elements of the external and internal forms of the work; changes under pressure from the commercial laws of the book market.
Ключові слова
Дитячий детектив, жанрова модифікація, синтез жанрів, генералізація жанрів, трансформація жанрів, гібридизація жанрів
Бібліографічний опис
Шулькова К. Жанрові модифікації дитячого детективу: теоретичний аспект / Катерина Шулькова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 105–115.
Зібрання