Саморозвиток особистості як наукова проблема сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто наукову проблему сучасного саморозвитку особистості. Аналіз наукових праць свідчить про те, що головною проблемою в психолого-педагогічній науці є висвітлення сутності, змісту та структури саморозвитку людини, у процесі якого вона набуває можливостей формуватися з урахуванням індивідуальних особливостей. Підвищення саморозвитку особистості можливе за допомогою впровадження компетентнісного підходу, врахування життєвого досвіду та мотиваційно-ціннісних якостей тих, хто навчається. Саморозвиток сучасної особистості набуває особливої значущості у зв’язку з надзвичайно швидким зростанням обсягу знань у світовому просторі, інформатизацією суспільства, необхідністю забезпечення мобільності й професіоналізму майбутніх фахівців; тісно пов'язаний з компетентністю, яку тлумачать як мету, так і результат професійної підготовки у закладах вищої освіти. Її успішність зумовлюється сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, що сприяють соціалізації особистості, формуванню в неї світоглядних та науково-професійних поглядів; визначають здатність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення. Висвітлено проблему саморозвитку педагога професійного навчання (охорони праці) в процесі професійної підготовки. Наголошено, що в умовах сучасності, коли людина активно створює інфосферу, поглиблюючи інноваційні зрушення як у соціумі, так і в індивідуальному житті кожного, забезпечення саморозвитку є пріоритетним завданням вищої освіти, адже особливо важливим в соціальному житті є відповідність професійної діяльності фахівців моральним цінностям та реалізація прагнення до пізнання. Визначено головні аспекти саморозвитку, якими є уміння майбутнього фахівця оцінювати виробничу й ринкову ситуацію, розробляти відповідно до цього програми розвитку виробництва, визначаючи перспективи його подальшого функціонування на ринку; виявляти проблеми в діяльності та розробляти проєкти її інноваційного вдосконалення; бути конструктивним у професійно-особистісному спілкуванні в міжнародному співробітництві, управлінні персоналом, взаємодії та співтворчості з членами колективу, володіти громадськими та моральними якостями.
Опис
The article deals with the scientific problem of modern self-development of the individual. The analysis of scientific works shows that the main problem in psychological and pedagogical science is the coverage of the essence, content and structure of human self-development, during which it acquires the ability to be formed taking into account individual characteristics. Improving personal self-development is possible through the introduction of a competence approach, taking into account life experience and motivational and value qualities of students. The modern self-development of personality isf particular importance due to the extremely rapid growth of knowledge in the global space, Informatization of society, the need for mobility and professionalism of future specialists, it is closely related to competence which interprets as the aim and result of professional training in institutions of higher education, the success of which is determined by the combination formed from the specialist competencies that contribute to socialization, the formation of her worldview and scientific and professional views that determine the ability to self-realization, self-development and self-improvement. Illuminated the problem of teachers self-development of vocational training (labor protection) in the training process, it is noted that in modern conditions, when a person actively creates the InfoSphere, deepening innovative developments both in society and in the life of every individual, providing self-development is a priority of higher education, it is especially important in social life is the conformity of professional activities of specialists in moral values and realization in him the desire for knowledge. The main aspects of self-development are defined, which are the ability of the future specialist to assess the production and market situation, develop appropriate programs for the development of production, determining the prospects for its further functioning in the market; identify problems in the activity and develop projects for its innovative improvement; be constructive in professional and personal communication, in cooperation, personnel management, interaction and co-creation with team members, possess social and moral qualities.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Литвин А. Саморозвиток особистості як наукова проблема сучасності / Андрій Литвин // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 87–95.
Зібрання