«З чузоземним паспортом я мандрую від моря до моря» – інтерпретація образу Одіссея у поезії Рози Ауслендер

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Серед багатогранної творчості німецькомовної поетеси з Буковини, Рози Ауслендер (1901-1988), знаходимо чисельні античні образи та сюжети. Неодноразово авторка звертається у своїх творах до міфологічних персонажів, зокрема Орфея, Еврідики, Пегаса, Ікара, Іо, Афродіти та ін. Серед константних мотивів лірики Рози Ауслендер упродовж усього її творчого шляху – починаючи з часу першої еміграції та повоєнного періоду, позначеного травматичним досвідом пережитого Голокосту і безповоротної втрати зв’язку з рідним краєм – неодмінно з’являються ті, що пов’язані із циклом античних міфів про Одіссея, міфічного володаря острова Ітаки. В поетичних творах Р. Ауслендер простежуються два основних тематичних принципи тлумачення міфу: як довгої подорожі заради пізнання й пристрасті до мандрів, що символізує людське життя, та як теми вічного пошуку власної ідентичності, прагнення віднайти втрачену батьківщину. Поетеса проектує тематику міфу і на власне життя, сповнене як вимушених мандрів і пошуків, так і подорожей за власним бажанням, які були однією з пристрастей Р. Ауслендер. Багато значень містить у собі також один із центральних складових мотиву Одіссея – вода, що з’являється в різних констеляціях. Вода у Р. Ауслендер часто набуває різноманітних конотацій у межах її творчості: як душа, як щось підсвідоме та як плин часу. Так, у вірші «Одіссей» під водою знаходиться королівство тіней, в якому ауслендерівський Ніхто сам стає тінню. В такий спосіб проявляється травма страху та переслідувань, що назавжди оселилася у підсвідомості авторки. Авторка поєднує символіку води з образом матері, що з’являється під водою, яка є символом першоматерії та плодючості. На основі обраних поезій Рози Ауслендер буде проілюстровано особливості поетики текстів, проаналізовано образ Одіссея, окреслено літературно-естетичні орієнтири поетеси, традиційні та модерністські риси її письма.
Опис
Among the versatile works of German-language poetess from Bukovina Rose Ausländer (1901-1988), one may find numerous ancient images and plots. The author repeatedly refers to mythological characters in her works, including Orpheus, Eurydice, Pegasus, Icarus, Io, Aphrodite, and others. Among constant motifs of the lyric poetry by Rose Ausländer, during all her artistic journey beginning from the time of the first emigration and postwar period marked with the traumatic experience of the Holocaust and inevitable loss of communication with homeland – the motifs connected to the cycle of ancient myths about Odysseus, a mythical ruler of Ithaca, certainly occur. In the poetic works by Rose Ausländer, one may observe two main thematic principles of the myth interpretation: as a long journey for the sake of perception of and passion for travel symbolizing human life, and as a topic of the eternal search for one’s identity, the desire to find a lost homeland. The poetess projects the theme of a myth onto her life, filled with both forced travels and search, and trips of her volition which were one of Rose Ausländer’s passions. Many meanings are also included in one of the central components of the Odysseus motif – water that appears in different constellations. Water in Rose Ausländer’s works often acquires a variety of connotations within her work: as a soul, as something subconscious, and as a flow of time. Thus, in the poem “Odysseus”, the kingdom of shadows, where Ausländer’s Nobody becomes a shadow, is located underwater. In this way, the trauma of fear and persecution, which settled in the author’s subconscious, manifests itself. The author combines the symbolism of water with the image of a mother who appears underwater, which is a symbol of primitive matter and fertility. Based on selected poems by Rose Ausländer, peculiarities of the poetics shall be illustrated, the image of Odysseus shall be analyzed, literary and aesthetic marks of the poet, traditional and modernist features of her writing shall be outlined.
Ключові слова
Роза Ауслендер, Одіссей, міф, Голокост, мотив води
Бібліографічний опис
Кравчук О. «З чузоземним паспортом я мандрую від моря до моря» – інтерпретація образу Одіссея у поезії Рози Ауслендер / Ольга Кравчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 19. – С. 95–103.
Зібрання