Формування предметної компетентності учнів з фізики в умовах інтерактивного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розв’язанню складної і багатогранної проблеми залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності на уроках фізики як основи підвищення якості освітнього процесу в сучасних освітніх умовах. На основі опрацювання літературних джерел і з’ясування змісту базових понять дослідження (особистісно зорієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи, предметна компетенція і компетентність, метод і технологія навчання, освітні інновації) висвітлено сутність та основні принципи застосування інтерактивних технологій у навчанні фізики в загальноосвітній школі. Останні розглядаємо як системний спосіб організації навчально-виховного процесу, за якого гарантоване досягнення прогнозованих освітніх результатів досягається узгодженим поєднанням організаційних форм, методів і засобів навчання на основі активної взаємодії, рівності і взаємоповаги всіх його учасників. На основі узагальнення літературних джерел і передового педагогічного досвіду наведено різноманітні засоби, прийоми і способи активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні фізики. Встановлено, що розумово “переміщуючись” від однієї пізнавальної дії до іншої, від однієї задачі до іншої, учень залучається до активного процесу самостійного здобуття знань і таким чином здобуває власний досвід навчально-пізнавальної діяльності, що виступає обов’язковим та головним компонентом формування й оцінювання його предметної компетентності з фізики. Наведено організаційні форми, методи і прийоми роботи в умовах інтерактивного навчання фізики в загальноосвітній школі як елементів власного педагогічного досвіду. Доведено, що активний діалог і спільна діяльність усіх учнів класу у процесі засвоєння і застосування нових знань означає, що кожен з учасників освітнього процесу робить власний внесок і певний висновок; між ними відбувається обмін інформацією, знаннями, ідеями, емоціями, способами і досвідом діяльності. Така взаємодія сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів, розвитку їх інтелектуальних і творчих здібностей і загалом якості освітнього процесу з фізики.
Опис
The article is devoted to solving a complex and multifaceted problem of involving students in active learning activities in physics lessons as a basis for improving the quality of the educational process in modern educational conditions. The author highlights the essence and basic principles of interactive technologies in physics teaching in secondary school, basing on the study of literature sources and clarifying the content of basic research concepts (personality-oriented, activity and competence approaches, subject competence and competence, teaching method and technology, educational innovations).We consider these principles as a systematic way of organizing the educational process, in which the guaranteed achievement of projected educational results is achieved by a coordinated combination of organizational forms, methods and means of learning based on active interaction, equality and mutual respect of all participants. Based on the generalization of literary sources and advanced pedagogical experience, the author provides a variety of tools, techniques and ways to enhance the cognitive activity of students in the learning physics. The author gives examples of organizational forms, methods and techniques of work in the conditions of interactive teaching of physics in secondary school as elements of own pedagogical experience. He convinces that the active dialogue and joint activities of all students in the process of learning and applying new knowledge means that each of the participants in the educational process makes its own contribution and a certain conclusion; between them there is an exchange of information, knowledge, ideas, emotions, ways and experiences. Such interaction helps to increase the cognitive interest of students, the development of their intellectual and creative abilities and the overall quality of the educational process in physics.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Школа О. Формування предметної компетентності учнів з фізики в умовах інтерактивного навчання / Олександр Школа, Олена Ашифіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 2. – С. 227–235.
Зібрання